Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus UTH

Tulosraportti

Viittausohje: Castaneda, A., Jokela, S., Koponen, P., Pentala, O., Koskela, T. & Koskinen, S. Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen perustulokset 2014. Verkkojulkaisu: www.terveytemme.fi/uth

Tässä tulosraportissa kuvataan ulkomaalaistaustaisen väestön terveyttä, syrjintä- ja väkivaltakokemuksia, sosiaalista hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä, elintapoja, elinoloja ja toimeentuloa, elämänlaatua, sekä palveluiden käyttöä. Tulokset perustuvat Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen aineistoon.

Tulospalvelussa julkaistut tiedot perustuvat tammikuun 2014 ja huhtikuun 2015 välillä kerättyyn käyntihaastatteluaineistoon. Tutkimukseen osallistui 3262 Suomessa pysyvästi asuvaa 15-64 -vuotiasta henkilöä, joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla. Kohdejoukkoon kuuluivat kaikkialla Suomessa (mukaan lukien Ahvenanmaa) asuvat henkilöt, osa heistä oli syntynyt Suomessa ja osa ulkomailla. Osa oli Suomen ja osa muiden maiden kansalaisia. Haastatteluun osallistui 66 prosenttia otokseen ja tavoiteperusjoukkoon kuuluneista henkilöistä. Haastattelu oli mahdollista tehdä 12 eri kielellä tai tulkattuna. Tuloksia voi tarkastella eri maaryhmien välillä sekä iän ja sukupuolen mukaan.

Tuloksille on laskettu virhemarginaalit (95 % luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta tuloksiin. Joidenkin osoittimien kohdalla havaintojen lukumäärä oli niin pieni, että väestöryhmäkohtaisia tuloksia niistä ei esitetä.

UTH tutkimus on toteutettu Tilastokeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Työterveyslaitoksen yhteistyönä, osana Työvoimatutkimuksen ulkomaalaistaustaisiin kohdistuvaa lisätutkimusta ja soveltuvin osin kytkeytyen THL:n Alueelliseen terveys ja hyvinvointi (ATH) tutkimukseen. Tutkimusta ovat rahoittaneet myös opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä sisäministeriön hallinnoima EU:n kotouttamisrahasto.

Muualla verkossa

Julkaisut

Yhteystiedot

Anu Castaneda
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7848

Päivikki Koponen
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 8868

Eero Lilja
tilastotieteilijä

sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi