Tietoa tästä sivustosta

Terveytemme.fi -sivusto tarjoaa keskeisiä tilasto- ja seurantatietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestöryhmittäin. Sivusto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä, ja sen sisältöjä täydennetään ja päivitetään jatkuvasti. Sivuston sisältö jakautuu hyvinvointi- ja terveysindikaattoreita esittäviin osioihin sekä väestötutkimusten ja tilasto- ja rekisteriaineistojen raportteja sisältäviin osioihin.

THL:n sairastavuusindeksi

Osio sisältää THL:n sairastavuusindeksien aikasarjat alueittain karttoina, profiileina ja taulukkoina. THL:n sairastavuusindeksi on tarkoitettu sairastavuuden alueellisen vaihtelun ja yksittäisten alueiden sairastavuuskehityksen mittariksi. Indeksi koostuu seitsemästä sairausryhmästä ja neljästä sairauksien tiettyä merkitystä painottavasta näkökulmasta.

THL:n sairastavuusindeksit löytyvät myös Sotkanetistä.

Hyvinvointikompassin indikaattoreita kartta­esityksinä

Osio sisältää Hyvinvointikompassi -verkkopalvelua varten tuotettuja indikaattoreita, joita voi tarkastella myös karttaesityksinä. Indikaattorista riippuen tulokset ovat saatavana kuntien, maakuntien ja sairaanhoitopiirien mukaisesti. Osion sisältöä on päivitetty viimeksi vuonna 2019.

Tulosraportit väestö­tutkimuksista

Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote

Osio sisältää FinSote-tutkimuksen tulosraportit. Sisältää vuodesta 2017 alkaen toteutettujen tutkimusten tuloksia. Raportit sisältävät koko maasta, maakunnittain ja tutkimus­alueittain väestö­ryhmittäisiä tietoja väestön hyvinvoinnista, terveydestä, toimintakyvystä, elintavoista ja riski­tekijöistä, sosiaali- ja terveys­palvelujen tarpeesta ja käytöstä, saatavuudesta, yhdenvertaisuudesta, toimivuudesta ja integraatiosta, valinnan­vapaudesta, asiakas­lähtöisyydestä, oma­rahoituksesta ja sähköisten palvelujen käytöstä.

 FinSote-tutkimuksen tulosraportit

 FinSote-tutkimuksen esittelysivut

Kansallinen FinTerveys-tutkimus

Osio sisältää kansallisen FinTerveys 2017 -tutkimuksen tulosraportin, joka sisältää yli 90 indikaattoria väestön terveydestä, toimintakyvystä, hyvinvoinnista sekä niiden määrittäjistä. Tiedot kerättiin terveystarkastusmittauksin ja kyselylomakkein 50 paikkakunnalla eri puolella Manner-Suomea. Tulokset ovat tarkasteltavissa sekä 18 vuotta että 30 vuotta täyttäneessä väestössä. Raportin tietoja voi tarkastella iän ja sukupuolen sekä 30 vuotta täyttäneiden osalta myös koulutusryhmän ja alueen mukaan.

 Tulosraportti

 FinTerveys-tutkimuksen esittelysivut

Ulkomailla syntyneiden hyvinvointitutkimus FinMonik

Osio sisältää FinMonik 2018-2019 -tutkimuksen tulosraportin. FinMonik on koko Manner-Suomessa asuvalle ulkomailla syntyneille ulkomaalais­taustaisille kohdennettu kysely­tutkimus. Tulos­raportti kattaa laajasti eri teemoja, mm. kotoutumisen, sosiaalisen hyvinvoinnin, syrjintä- ja väkivalta­kokemukset, työ- ja toimintakyvyn, terveydentilan, palvelujen käytön ja luottamuksen palveluihin. Tulokset ovat tarkasteltavissa maaryhmissä suku­puolittain ja ikäryhmittäin, sekä maakunnissa ja kaupungeissa suku­puolittain ja ikäryhmittäin. Niiltä osin kun kysymykset ovat yhteneväisiä, esitetään myös FinSote 2018-tutkimuksen vastaava tulos.

 Tulosraportti

 FinMonik-tutkimuksen esittelysivut

Korkeakoulu­opiskelijoiden terveys- ja hyvinvointi­tutkimus KOTT

Osio sisältää KOTT 2021 -tutkimuksen tulosraportin. Korkeakoulu­opiskelijoiden terveys- ja hyvinvointi­tutkimus (KOTT) tuottaa kattavaa ja säännöllistä tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista. KOTT-tutkimuksella selvitetään korkeakoulu­opiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä, elintapoja, koettua hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita, näihin vaikuttavia tekijöitä sekä opiskelukykyä ja siihen liittyvää tuen tarvetta. THL toteutti tutkimuksen helmi-huhtikuussa 2021. Aikaisempien KOTT-tutkimuksien toteutuksesta on vastannut YTHS.

 Tulosraportti

 KOTT-tutkimuksen esittelysivut

FinLapset-kyselytutkimus

Osio sisältää FinLapset-kyselytutkimuksen tuloskoosteita alueittain. FinLapset-kyselytutkimus tuottaa seuranta­tietoa alle koulu­ikäisten lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnista, terveydestä sekä lapsi­perhe­palveluiden käytöstä ja palvelu­kokemuksista. Tulos­koosteissa esitetään 3-6 kuukauden ikäisten vauvojen vanhemmille vuonna 2020 suunnatun tutkimuksen keskeiset tulokset alueittain.

 Tulosraportti

 FinLapset-kyselytutkimuksen esittelysivut

Kansallinen FinRavinto-tutkimus

Osio sisältää kansallisen FinRavinto 2017 -tutkimuksen tulosraportin, joka sisältää indikaattoreita aikuisväestön energia­ravintoaineiden, vitamiinien ja kivennäisaineiden saannista. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä FinTerveys 2017 -tutkimuksen kanssa 50 tutkimus­paikkakunnalla eri puolilla Suomea tammi-toukokuussa 2017. Ruoankulutus selvitettiin käyttämällä kahta erillistä 24 tunnin ruoankäyttö­haastattelua. Raportin tietoja voi tarkastella iän, sukupuolen, koulutusryhmän ja alueen mukaan.

 Tulosraportti

 FinRavinto-tutkimuksen esittelysivut

Eurooppalainen koululais­tutkimus nuorten päihteiden käytöstä ESPAD

Osio sisältää ESPAD-tutkimuksen tulosraportin. Tulokset perustuvat neljän vuoden välein toteutettavaan nuorten päihteiden käyttöä käsittelevään eurooppalaiseen koululais­tutkimukseen (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD). Tutkimus seuraa muutoksia samanikäisten eurooppalaisten koululaisten alkoholin, tupakka- ja nikotiini­tuotteiden ja huumeiden käytössä sekä rahapelaamisessa.

 Tulosraportti

 ESPAD-tutkimuksen esittelysivut

Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelu­tutkimus / Alueellinen terveys- ja hyvinvointi­tutkimus ATH

Osio sisältää ATH-tutkimuksen tulosraportit. Sisältää vuosina 2010-2017 toteutettujen tutkimusten tuloksia. Raportit sisältävät väestöryhmittäisiä tietoja tutkimusalueiden väestön hyvinvoinnista, terveydestä, toiminta- ja työkyvystä, elintavoista ja riskitekijöistä, palvelujen tarpeesta ja käytöstä sekä terveyden edistämisestä ja sairauksien ehkäisystä.

 ATH-tutkimuksen tulosraportit

 ATH-tutkimuksen esittelysivut

Kansallinen FINRISKI-tutkimus sekä FinRavinto-tutkimus

Osio sisältää kansallisen FINRISKI-tutkimuksen sekä FinRavinto-tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia vuosilta 1992-2012. Raportti sisältää väestöryhmittäisiä tietoja tutkimusalueiden väestön elintavoista, riskitekijöistä sekä ravitsemuksesta.

 Tulosraportti

 FINRISKI-tutkimuksen esittelysivut

Lasten ja nuorten terveys­seuranta­tutkimus LATE

Osio sisältää Lasten ja nuorten terveysseurantatutkimuksen (LATE) tulosraportin. LATE-tutkimusaineisto kattaa eri puolilta Suomea kerätyn pilottitutkimuksen (10 terveyskeskusta) ja erillisotokset Kainuun maakunnasta ja Turusta. Tutkimusaineisto on kerätty vuosien 2007-2009 aikana lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon määräiaikaisissa terveystarkastuksissa. Tutkimus sisälsi lasten terveystarkastuksen sekä kyselylomakkeet huoltajille ja kahdeksasluokkalaisille nuorille. Tulosraportti sisältää tietoa tutkimusalueiden lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvoinnista ja terveydestä.

 Tulosraportti

 LATE-tutkimuksen esittelysivut

Maahanmuuttaja­taustaisen väestön terveys ja hyvinvointi

Osio sisältää kaksi raporttia, jotka sisältävät tuloksia väestön terveydestä ja hyvinvoinnista syntyperän mukaan. Tulokset perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttaman Kouluterveyskyselyn aineistoon vuosilta 2013 ja 2015, THL:n tilastoaineistoihin vuodelta 2014 sekä Tilastokeskuksen aineistoihin vuosilta 2010-2014. Tuloksia voi tarkastella syntyperän ja alueen mukaan. Lisäksi indikaattorit tarjoavat tietoa sukupuolen, sukupolven, kouluasteen sekä joidenkin taustamaaryhmien mukaan.

 Tulosraportti

 Kouluterveyskyselyn esittelysivut

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointi­tutkimus Maamu

Osio sisältää Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (Maamu) tulosraportin. Maamu-tutkimus toteutettiin vuosina 2010-2012 ja siinä tutkittiin Venäjältä, Somaliasta, Iranista ja Irakista muuttaneiden 18-64-vuotiaiden terveyttä, toimintakykyä, elinoloja, elintapoja, sosiaalista hyvinvointia, syrjintäkokemuksia sekä palvelujen tarvetta ja käyttöä. Tutkimusaineistoa kerättiin kuudella paikkakunnalla: Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Vaasa. Maahanmuuttajaryhmien tuloksia voi vertailla koko väestön tuloksiin tutkimuspaikkakunnilla. Koko väestön tulokset perustuvat Terveys 2011 -tutkimukseen ja Alueelliseen terveys- ja hyvinvointitutkimukseen (ATH 2010-2011).

 Tulosraportti

 Maamu-tutkimuksen esittelysivut

Maahanmuuttaja­taustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointi­tutkimus

Osio sisältää Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointitutkimuksen tulosraportin. Maamu-tutkimuksen yhteydessä toteutettiin vuosina 2011-2012 pääkaupunkiseudulla erillinen tutkimus somali- ja kurditaustaisten perheiden nuorille. Tutkimuksessa kerättiin tietoa 13-16-vuotiailta nuorilta haastattelun, kyselylomakkeen ja terveystarkastuksen avulla. Raportti sisältää tietoa maahanmuuttajataustaisten nuorten terveyteen, hyvinvointiin ja kotoutumiseen vaikuttavista tekijöistä sekä siitä, miten palvelujärjestelmät ja aikuiset tukevat lapsen kasvua ja kehitystä koulussa ja kotona.

 Tulosraportti

 Tutkimuksen esittelysivut

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus UTH

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen (UTH) tulosraportti. UTH on laajin Suomessa toteutettava ulkomaista syntyperää olevaan väestöön kohdistuva väestötutkimus. Tutkimus tuottaa tietoa, jota hyödyntämällä voidaan kehittää ulkomaista syntyperää olevien kotoutumista ja työllistymistä tukevia toimenpiteitä sekä sosiaali- ja terveyspalveluja. Tulosraportti sisältää tietoa ulkomaalaistaustaisen väestön terveydestä, syrjintä- ja väkivaltakokemuksista, sosiaalisesta hyvinvoinnista, työ- ja toimintakyvystä, elintavoista, elinoloista ja toimeentulosta, elämänlaadusta, sekä palveluiden käytöstä. Tuloksia voi tarkastella eri maaryhmien välillä sekä iän ja sukupuolen mukaan.

 Tulosraportti

 UTH -tutkimuksen esittelysivut

Tulosraportit rekisteri­aineistoista

FinLapset - Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus

Raportissa esitetään tuloksia Suomessa asuvien 2-16-vuotiaiden lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydestä sekä pituus- ja painotietojen kattavuudesta vuosina 2014-2019. Pituus- ja painotiedot perustuvat lasten­neuvoloiden ja koulu­terveydenhuollon terveys­tarkastuksissa tehtyihin mittauksiin. Tiedot kirjataan potilas­tietojärjestelmiin, joista ne siirtyvät THL:n ylläpitämään Perus­terveydenhuollon avohoidon hoito­ilmoitukseen (Avohilmo). Vuoden 2019 pituus- ja painotietoja on täydennetty erillis­tietopoiminnalla sellaisista potilas­tietojärjestelmistä, joiden tekninen toteutus ei mahdollista tietojen automaattista siirtymistä Avohilmoon.

 Tulosraportti

 FinLapset-rekisteriseuranta

Kuolleisuuserot tulo- ja koulutus­ryhmittäin

Osio sisältää raportin suomalaisten kuolleisuuseroista väestöryhmittäin (sukupuoli, koulutustaso, tuloluokka) ajanjaksolla 1996-2014 koko maassa, maakunnissa ja suurimmissa kaupungeissa. Kuolleisuuden mittarina käytetään menetettyjä elinvuosia (PYLL, Potential Years of Life Lost) ikävälillä 25-80 vuotta. Kokonaiskuolleisuuden ohella tarkastellaan keskeisiä kuolemansyyryhmiä. Tulokset perustuvat Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen Tilastokeskukselta tilaamaan rekisteriaineistoon, joka on muodostettu kansallisista rekistereistä koottuja tietoja yhdistämällä. Laskelmat on tehty THL:ssä.

 Tulosraportti

Perfect - Hoitoketjujen toimivuus, tuottavuus ja vaikuttavuus

Osio sisältää PERFECT-hankkeen tulosraportit. Hoitoketjujen toimivuus, tuottavuus ja vaikuttavuus eli PERFECT-hankkeessa seurataan erikoissairaanhoidon hoitoketjuihin sisältyviä palveluja sekä niiden vaikuttavuutta ja kustannus-vaikuttavuutta sairaanhoitopiireissä ja sairaaloissa. Tarkastelu kohdistuu potilasmäärältään suuriin tai kustannuksiltaan merkittäviin sairausryhmiin ja toimenpiteisiin, joiden hoitamisessa erikoissairaanhoidolla on keskeinen merkitys. PERFECT-hankkeen päätulokset on tiivistetty indikaattoreihin, jotka kuvaavat hoitoketjuja sairaala- ja sairaanhoitopiiritasolla. Terveytemme.fi-sivustolla esitellään kootusti osahankkeiden merkittävimpiä indikaattoreita, joiden kehitystä on mahdollista tarkastella pitkien aikasarjojen avulla.

 Tulosraportit

 Perfect-hankkeen esittelysivut

Tarvevakioidut menot

Osio sisältää Tarvevakioidut menot -tilastoraportin tuloksia karttaesityksinä kunnittain ja sairaanhoitopiireittäin. Tarvevakioidut menot ovat vertailuaineisto palvelujärjestelmän kehittämisen tueksi päättäjille, johtaville viranhaltijoille, suunnittelijoille ja tutkijoille. Tiedot tuotetaan vuosittain.

 Karttaraportit

 Tarvevakioidut menot

Muualla verkossa

THL - Hyvinvointi- ja terveyserot

THL tukee eriarvoisuuden vähentämistä tuottamalla aiheesta tietoa, toimintatapoja ja ratkaisuehdotuksia.

THL - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

THL tukee kuntia ja maakuntia tarjoamalla tuoretta tietoa ja välineitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Tilastot ja indikaattorit

Verkkopalveluita, jotka sisältävät väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia tilasto- ja seurantatietoja