THL:n sairastavuusindeksi

Kuvailutiedot

Tekijä: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tilastovuodet: 2002–2019
Päivitystiheys: Päättyy vuoteen 2019

Tietolähde
Tietolähde on mainittu kunkin sairausryhmän kuvauksessa.
Käytetyt luokitukset
 • Alueluokitus: Kunta, hyvinvointialue, maakunta, sairaanhoitopiiri, aluehallintoviraston alue, sairaanhoidon erityisvastuualue, koko maa
 • Sukupuoliluokitus: yhteensä
 • Ikäluokitus: Ikäluokitus on mainittu kunkin sairausryhmän kuvauksessa
 • Tautiluokitus: ICD-10
Tietosisältö
Indeksi kuvaa kuntien ja alueiden väestön sairastavuutta suhteessa koko maan tasoon. Indeksissä on otettu huomioon seitsemän eri sairausryhmää ja neljä eri painotusnäkökulmaa, joista sairauksien merkitystä arvioidaan. Indeksin sisältämät sairausryhmät ovat syöpä, sepelvaltimotauti, aivoverisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat, tapaturmat ja dementia. Kukin sairausryhmä on kuvattu (alla) erikseen.
 
Indeksissä kunkin sairausryhmän yleisyyttä painotetaan sen perusteella, mikä on ko. sairausryhmän merkitys väestön kuolleisuuden, työkyvyttömyyden, elämänlaadun ja terveydenhuollon kustannusten kannalta. Lisätietoa painokertoimista.
 
Alueen indeksi on näiden sairausryhmittäisten osaindeksien painotettu summa. Indeksin arvo on sitä suurempi, mitä yleisempää sairastavuus alueella on. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100. Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä.
 
Indeksin luvut ovat saatavana ikävakioituina (epäsuora menetelmä) ja vakioimattomina. Lisäksi on mahdollista tarkastella yksittäisen sairausryhmän indeksiarvoa ikävakioituna ja ikävakioimattomana. THL:n sairastavuusindeksikokonaisuus koostuu siten 16 indikaattorista (yleisindeksi, seitsemän sairausryhmittäistä indeksiä; ikävakioidut ja -vakioimattomat indeksit).
Tulkinta
THL:n sairastavuusindeksi on laadittu sairastavuuden alueellisen vaihtelun ja yksittäisten alueiden sairastavuuden muutosten mittariksi. Useimpien sairauksien yleisyys on hyvin erilainen eri ikäryhmissä, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa voimakkaasti sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi puolestaan heijastaa paremmin alueen sairastavuustaakkaa ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.
Rajoitukset
Dementiaindeksin tuloksia ei ole päivitetty tässä julkaisussa, joka koskee ajanjaksoa 2017–2019. Vuonna 2016 Alzheimer-taudin hoitoon käytettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeudet muuttuivat, joten tulokset eivät olisi vertailukelpoisia aiempien tulosten kanssa. THL:n sairastavuusindeksin ajanjakson 2017–2019 tulosten laskennassa on siksi käytetty dementiaindeksin tuloksia ajanjaksolta 2013–2015.
 
Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2019 sairastavuusindeksin laskennassa on käytetty vuosien 2017–2019 tietoja. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa.

SairausryhmätSyöpäindeksi

Tietolähde
Suomen Syöpärekisteri
Käytetyt luokitukset
 • Alueluokitus: Kunta, hyvinvointialue, maakunta, sairaanhoitopiiri, aluehallintoviraston alue, sairaanhoidon erityisvastuualue, koko maa
 • Sukupuoliluokitus: yhteensä
 • Ikäluokitus: 0–79-vuotiaat
 • Tautiluokitus: ICD-10
Tietosisältö
Indikaattori ilmaisee uusien syöpätapausten (C00-96, D06, D09.0-1, D30, D32-33, D41-43, D45-D47, D76, N87.2) määrän 0–79-vuotiaiden ikäryhmässä suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon (koko maa=100). Indeksin tarkoituksena on kuvata syöpäsairastuvuutta ja terveydenhuollon kuormitusta ja tuottaa tätä kuvaavia lukuja mm. kuntien hyvinvointikertomusten pohjaksi. Indeksi kattaa henkilöt, joilla on todettu syöpä kuluneen vuoden aikana. Indeksissä ovat mukana myös virtsateiden, aivojen ja keskushermoston hyvänlaatuiset ja kasvutaipumukseltaan epäselvät kasvaimet (D09.0-1, D30, D32-D33, D41-D43), sekä kohdunkaulan vaikeat esiasteet ja pintasyövät (N87.2, D06). Indeksissä käytetyistä syövistä on poistettu ihon ei-melanoomat (C44) niiden vähäisen kansanterveydellisen merkityksen vuoksi. Väestötietona on käytetty keskiväkilukua. Ikävakiointi on tehty käyttäen epäsuoraa menetelmää 5-vuotisikäryhmissä ikävälillä 0–79.
Tulkinta
Indikaattori kuvaa syövän ilmaantuvuutta 0–79-vuotiaassa väestössä. Ihon ei-melanoomat on poistettu. Indikaattori aliarvioi jonkin verran syövän todellista kunnittaista ilmaantuvuutta, sillä syöpä on pääosin iäkkäämpien ihmisten sairaus. Sairastuneiden keski-ikä lähentelee 70 ikävuotta. Indeksi kuvaa terveydenhuollon kuormitusta käyttäen mittarina kunnissa todettujen uusien syöpätapauksien määriä. Indeksi ei huomioi syöpien uusiutumia eikä eri syöpätauteihin liittyviä eroja syöpien hoidettavuudessa ja syöpäkuolleisuudessa.
Rajoitukset
Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2019 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2017–2019 tietoja. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa.
 
Indeksi ei huomioi syöpien uusiutumista eikä eri syöpätauteihin liittyviä eroja syöpien hoidettavuudessa ja syöpäkuolleisuudessa. Keskimääräistä korkeampi syöpäindeksi voi kertoa paitsi suuresta syöpäsairastavuudesta ja/tai siitä, että alueella on onnistuttu syövän varhaisdiagnostiikassa ja hoidossa.

Sivun alkuun


Sepelvaltimotauti-indeksi

Tietolähde
THL / Sydän- ja verisuonitautirekisteri
Käytetyt luokitukset
 • Alueluokitus: Kunta, hyvinvointialue, maakunta, sairaanhoitopiiri, aluehallintoviraston alue, sairaanhoidon erityisvastuualue, koko maa
 • Sukupuoliluokitus: yhteensä
 • Ikäluokitus: 35–79-vuotiaat
 • Tautiluokitus: ICD-10
Tietosisältö
Indikaattori ilmaisee sepelvaltimotautitapahtumien ensi- ja uusintadiagnooseilla (akuutit sydäninfarktit (I21 - I22), angina pectoris (I20.0), sekä kuolemansyyt (I20-I25, I46, R96, R98)) yleisyyden 35–79-vuotiailla suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100. Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona on käytetty keskiväkilukua. Ikävakiointi on tehty epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä ikävälillä 35–79.
Tulkinta
Indikaattori kuvaa sepelvaltimotautitapahtumien määrää 35–79-vuotiailla suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön.
 
Sepelvaltimotaudin yleisyys on erilainen eri ikäryhmissä, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa voimakkaasti sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton sepelvaltimotauti-indeksi puolestaan heijastaa paremmin alueen sepelvaltimotaudista johtuvaa sairastavuustaakkaa ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.
Rajoitukset
Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2019 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2017–2019 tietoja. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa.

Sivun alkuun


Aivoverisuonitauti-indeksi

Tietolähde
THL / Sydän- ja verisuonitautirekisteri
Käytetyt luokitukset
 • Alueluokitus: Kunta, hyvinvointialue, maakunta, sairaanhoitopiiri, aluehallintoviraston alue, sairaanhoidon erityisvastuualue, koko maa
 • Sukupuoliluokitus: yhteensä
 • Ikäluokitus: 35–79-vuotiaat
 • Tautiluokitus: ICD-10
Tietosisältö
Indikaattori ilmaisee aivohalvaustapahtumien kuolemaan tai sairaalahoitoon johtaneiden ensikohtausten (diagnooseilla I60-I64, ei I63.6) yleisyyden 35–79-vuotiailla suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100. Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona on käytetty keskiväkilukua. Ikävakiointi on tehty epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä ikävälillä 35–79.
Tulkinta
Indikaattori kuvaa aivohalvaustapahtumien määrää 35–79-vuotiailla suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön.
 
Aivoverisuonitaudin yleisyys on erilainen eri ikäryhmissä, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa voimakkaasti sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton aivoverisuonitauti-indeksi puolestaan heijastaa paremmin alueen aivoverisuonitaudista johtuvaa sairastavuustaakkaa ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.
Rajoitukset
Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2019 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2017–2019 tietoja. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa.

Sivun alkuun


Tuki- ja liikuntaelinsairastavuuden indeksi

Tietolähde
Eläketurvakeskus (ETK): Eläketilastot
Käytetyt luokitukset
 • Alueluokitus: Kunta, hyvinvointialue, maakunta, sairaanhoitopiiri, aluehallintoviraston alue, sairaanhoidon erityisvastuualue, koko maa
 • Sukupuoliluokitus: yhteensä
 • Ikäluokitus: 16–64-vuotiaat
 • Tautiluokitus: ICD-10
Tietosisältö
Indikaattori ilmaisee tuki- ja liikuntaelinsairauksien (M00-M99) vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä vuoden lopussa olleiden 16–64-vuotiaiden osuuden suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100. Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä.
 
Indeksi kattaa henkilöt, jotka saivat työkyvyttömyyseläkettä joko työeläke- tai kansaneläkejärjestelmästä tai molemmista järjestelmistä. Yksilölliset varhaiseläkkeet sisältyvät työkyvyttömyyseläkkeisiin. Väestötietona on käytetty keskiväkilukua. Ikävakiointi on tehty epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä ikävälillä 16–64.
Tulkinta
Indikaattori kuvaa TULE-sairauksien takia työkyvyttömyyseläkettä saavien osuutta 16–64-vuotiaasta väestöstä. Indikaattorin sisältöä tulkittaessa on otettava huomioon yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajojen muutokset sekä muiden etuuksien vaikutus työkyvyttömyyseläkkeiden käyttöön erityisesti vanhimmissa ikäryhmissä (työttömyyseläke ja ns. eläkeputki, julkisen sektorin ammatilliset vanhuuseläkeiät, osa-aikaeläke).
 
TULE -sairauksien yleisyys on erilainen eri ikäryhmissä, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa voimakkaasti sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi puolestaan heijastaa paremmin alueen tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvaa sairastavuustaakkaa ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.
Rajoitukset
Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2019 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2017–2019 tietoja. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa.

Sivun alkuun


Mielenterveysindeksi

Tietolähde
Tilastokeskus / Kuolemansyyrekisteri
THL / Hoitoilmoitusrekisteri
Kela
Eläketurvakeskus
Käytetyt luokitukset
 • Alueluokitus: Kunta, hyvinvointialue, maakunta, sairaanhoitopiiri, aluehallintoviraston alue, sairaanhoidon erityisvastuualue, koko maa
 • Sukupuoliluokitus: yhteensä
 • Ikäluokitus:
  16–79-vuotiaat (Tilastokeskus, Hoitoilmoitusrekisteri)
  16–64-vuotiaat (eläketiedot)
  kaikki ikäryhmät (erityiskorvausoikeudet)
 • Tautiluokitus: ICD-10
Tietosisältö
Indikaattori on jaettu kolmeen osioon ja se pohjautuu neljään eri tietolähteeseen ja aineistoon:
 1. Itsemurhat ja sairaalahoitoon johtaneet itsemurhayritykset Indikaattori kuvaa itsemurhien (X60-X84, Y870) tai sairaalahoitoon johtaneiden itsemurhayritysten määrän ikäryhmässä 16–79 suhteutettuna samanikäiseen väestöön.
 2. Psykoosiin liittyvät lääkkeiden erityiskorvausoikeudet Indikaattori kuvaa psykoosin (vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt, vaikeahoitoinen psykoosi) hoitoon myönnettyjen lääkekorvausoikeuksien määrän suhteutettuna väkilukuun.
 3. Mielenterveyssyistä johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet Indikaattori ilmaisee mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (F00-F99) vuoksi työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden 16–64-vuotiaiden määrän suhteutettuna samanikäiseen väestöön. Työkyvyttömyyseläkkeet käsittävät toistaiseksi myönnetyt eläkkeet ja määräaikaiset kuntoutustuet.
Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100. Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä.
Tulkinta
Indikaattori kuvaa kolmen ulottuvuuden avulla mielenterveyden ongelmia suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön. Kukin kolmesta osiosta muodostaa kolmanneksen sairausryhmän kokonaispainosta sairastavuusindeksissä. Itsemurhat ja niiden yritykset vaikuttavat yhtä suurella painolla osiossa 1.
 
Mielenterveysongelmien yleisyys on erilainen eri ikäryhmissä, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi puolestaan heijastaa paremmin alueen mielenterveysongelmista johtuvaa sairastavuustaakkaa ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.
Rajoitukset
Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2019 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2017–2019 tietoja. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa.

Sivun alkuun


Tapaturmaindeksi

Tietolähde
THL / Hoitoilmoitusrekisteri
Käytetyt luokitukset
 • Alueluokitus: Kunta, hyvinvointialue, maakunta, sairaanhoitopiiri, aluehallintoviraston alue, sairaanhoidon erityisvastuualue, koko maa
 • Sukupuoliluokitus: yhteensä
 • Ikäluokitus: 15–79-vuotiaat
 • Tautiluokitus: ICD-10
Tietosisältö
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päädiagnoosilla vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (ICD-10: S00-T78) sairaalahoidossa olleiden 15–79-vuotiaiden potilaiden osuuden suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100. Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua.
 
Sairaalahoito sisältää sekä julkisen sektorin (kunnat, kuntayhtymät ja valtio) että yksityisen sektorin järjestämän sairaalahoidon. Ikävakiointi on tehty epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä ikävälillä 15–79.
Tulkinta
Indikaattori kuvaa tapaturmien takia sairaalahoidossa olleiden osuutta 15–79-vuotiaasta väestöstä.
 
Eri tapaturmien yleisyys on erilainen eri ikäryhmissä, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi puolestaan heijastaa paremmin alueen tapaturmista johtuvaa sairastavuustaakkaa ja muuta haittaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.
Rajoitukset
Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2019 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2017–2019 tietoja. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa.

Sivun alkuun


Dementiaindeksi

Tietolähde
Kela
Käytetyt luokitukset
 • Alueluokitus: Kunta, hyvinvointialue, maakunta, sairaanhoitopiiri, aluehallintoviraston alue, sairaanhoidon erityisvastuualue, koko maa
 • Sukupuoliluokitus: yhteensä
 • Ikäluokitus: kaikki ikäryhmät
Tietosisältö
Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien (korvauskoodilla 307: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini tai mema) määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon.
 
Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100. Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua.
Tulkinta
Indikaattori kuvaa Alzheimer-taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Väestön ikääntyessä erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta. Alzheimer on näistä yleisin (n. 70 % kaikista). Yleisimmät dementiaindeksin ulkopuolelle jäävistä muistisairauksista ovat aivoverenkiertosairauteen liittyvä vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (15–20 %) sekä osa Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-taudin reseptilääkekorvausoikeudet ovat kyseiselle tautiryhmälle spesifisiä ja ainoita vaikeisiin muistisairauksiin liittyviä rekistereistä saatavia vertailukelpoisia tietoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitustiedot (HILMO) eivät kuvaa kattavasti muistisairauksien yleisyyttä.
 
Alzheimer-tautiin määrättävät lääkkeet ovat tulleet Suomessa markkinoille vasta 1990-luvun loppupuolella. Muistisairastavuus dementiaindeksin valossa näyttää lisääntyneen jyrkästi 2000-luvun alusta lähtien. Pääasiallinen syy indeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö. Sen vuoksi dementiaindeksin luvut julkaistaan Sotkanetissä vasta vuodesta 2005 alkaen.
 
Dementiasairastavuus on voimakkaan ikäriippuvaista, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi puolestaan heijastaa paremmin alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa, ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.
Rajoitukset
Dementiaindeksin tuloksia ei ole päivitetty tässä julkaisussa, joka koskee ajanjaksoa 2017–2019. Vuonna 2016 Alzheimer-taudin hoitoon käytettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeudet muuttuivat, joten tulokset eivät olisi vertailukelpoisia aiempien tulosten kanssa. THL:n sairastavuusindeksin ajanjakson 2017–2019 tulosten laskennassa on siksi käytetty dementiaindeksin tuloksia ajanjaksolta 2013–2015.
 
Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2019 indeksin laskennassa on käytetty vuosien 2017–2019 tietoja. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa.