Tulosraportit väestö­tutkimuksista ja rekisteri­aineistoista

Terveytemme.fi -sivustolla julkaistaan väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia osoittimia (indikaattoreita) sisältäviä tulos­raportteja. Raportit sisältävät sekä THL:n toteuttamien väestö­tutkimusten tuloksia että tilasto- ja rekisteri­aineistoihin perustuvia tuloksia. Tulokset esitetään Atlas-raporttien, tilasto­kuvioiden ja taulukkojen avulla. Raportit sisältävät myös esitettyjen osoittimien tiiviit kuvaukset sekä linkkejä lisä­tietoihin, jotka auttavat tulosten tulkinnassa.

Väestötutkimukset

Rekisteriaineistot

Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelu­tutkimus FinSote

FinSote-tutkimuksen tulosraportit. Sisältää vuodesta 2017 alkaen toteutettujen tutkimusten tuloksia. Raportit sisältävät koko maasta, maakunnittain ja tutkimus­alueittain väestö­ryhmittäisiä tietoja väestön hyvinvoinnista, terveydestä, toimintakyvystä, elintavoista ja riski­tekijöistä, sosiaali- ja terveys­palvelujen tarpeesta ja käytöstä, saatavuudesta, yhdenvertaisuudesta, toimivuudesta ja integraatiosta, valinnan­vapaudesta, asiakas­lähtöisyydestä, oma­rahoituksesta ja sähköisten palvelujen käytöstä.

 Etusivu

 Tulosraportit

 FinSote-tutkimuksen esittelysivut

Kansallinen FinTerveys-tutkimus

FinTerveys 2017 -tutkimuksen tulosraportti sisältää yli 90 indikaattoria väestön terveydestä, toimintakyvystä, hyvinvoinnista sekä niiden määrittäjistä. Tiedot kerättiin terveys­tarkastus­mittauksin ja kyselylomakkein 50 paikkakunnalla eri puolella Manner-Suomea. Tulokset ovat tarkasteltavissa sekä 18 vuotta että 30 vuotta täyttäneessä väestössä. Raportin tietoja voi tarkastella iän ja sukupuolen sekä 30 vuotta täyttäneiden osalta myös koulutus­ryhmän ja alueen mukaan.

 Etusivu

 Tulosraportti

 FinTerveys-tutkimuksen esittelysivut

Ulkomailla syntyneiden hyvinvointitutkimus FinMonik

FinMonik 2018-2019 on koko Manner-Suomessa asuvalle ulkomailla syntyneille ulkomaalais­taustaisille kohdennettu kysely­tutkimus. Tulos­raportti kattaa laajasti eri teemoja, mm. kotoutumisen, sosiaalisen hyvinvoinnin, syrjintä- ja väkivalta­kokemukset, työ- ja toimintakyvyn, terveydentilan, palvelujen käytön ja luottamuksen palveluihin. Tulokset ovat tarkasteltavissa maaryhmissä suku­puolittain ja ikäryhmittäin, sekä maakunnissa ja kaupungeissa suku­puolittain ja ikäryhmittäin. Niiltä osin kun kysymykset ovat yhteneväisiä, esitetään myös FinSote 2018-tutkimuksen vastaava tulos.

 Etusivu

 Tulosraportti

 FinMonik-tutkimuksen esittelysivut

Korkeakoulu­opiskelijoiden terveys- ja hyvinvointi­tutkimus KOTT

Korkeakoulu­opiskelijoiden terveys- ja hyvinvointi­tutkimus (KOTT) tuottaa kattavaa ja säännöllistä tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista. KOTT-tutkimuksella selvitetään korkeakoulu­opiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä, elintapoja, koettua hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita, näihin vaikuttavia tekijöitä sekä opiskelukykyä ja siihen liittyvää tuen tarvetta. THL toteutti tutkimuksen helmi-huhtikuussa 2021. Aikaisempien KOTT-tutkimuksien toteutuksesta on vastannut YTHS.

 Etusivu

 Tulosraportti

 KOTT-tutkimuksen esittelysivut

FinLapset-kyselytutkimus

FinLapset-kyselytutkimus tuottaa seuranta­tietoa alle koulu­ikäisten lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnista, terveydestä sekä lapsi­perhe­palveluiden käytöstä ja palvelu­kokemuksista. Tuloskoosteissa esitetään 3-6 kuukauden ikäisten vauvojen vanhemmille vuonna 2020 suunnatun tutkimuksen keskeiset tulokset alueittain.

 Etusivu

 Tuloskoosteet alueittain

 FinLapset-kyselytutkimuksen esittelysivut

Kansallinen FinRavinto-tutkimus

FinRavinto 2017 -tutkimuksen tulosraportti sisältää indikaattoreita aikuis­väestön energia­ravintoaineiden, vitamiinien ja kivennäis­aineiden saannista. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä FinTerveys 2017 -tutkimuksen kanssa 50 tutkimus­paikkakunnalla eri puolilla Suomea tammi-toukokuussa 2017. Ruoankulutus selvitettiin käyttämällä kahta erillistä 24 tunnin ruoankäyttö­haastattelua. Raportin tietoja voi tarkastella iän, sukupuolen, koulutus­ryhmän ja alueen mukaan.

 Etusivu

 Tulosraportti

 FinRavinto-tutkimuksen esittelysivut

Eurooppalainen koululais­tutkimus nuorten päihteiden käytöstä ESPAD

ESPAD-tutkimuksen tulosraportti. Tulokset perustuvat neljän vuoden välein toteutettavaan nuorten päihteiden käyttöä käsittelevään eurooppalaiseen koululais­tutkimukseen (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD). Tutkimus seuraa muutoksia samanikäisten eurooppalaisten koululaisten alkoholin, tupakka- ja nikotiini­tuotteiden ja huumeiden käytössä sekä rahapelaamisessa.

 Etusivu

 Tulosraportti

 ESPAD-tutkimuksen esittelysivut

Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelu­tutkimus / Alueellinen terveys- ja hyvinvointi­tutkimus ATH

ATH-tutkimuksen tulos­raportit. Sisältää vuosina 2010-2017 toteutettujen tutkimusten tuloksia. Raportit sisältävät väestö­ryhmittäisiä tietoja tutkimus­alueiden väestön hyvinvoinnista, terveydestä, toiminta- ja työkyvystä, elintavoista ja riski­tekijöistä, palvelujen tarpeesta ja käytöstä sekä terveyden edistämisestä ja sairauksien ehkäisystä.

 Etusivu

 Tulosraportit

 Kaupunki-maaseutu -luokitus

 Vanhuspalvelulain seurantaosoittimet

 ATH-tutkimuksen esittelysivut

Kansallinen FINRISKI-tutkimus sekä FinRavinto-tutkimus

Tulosraportissa esitetään kansallisen FINRISKI-tutkimuksen sekä FinRavinto-tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia vuosilta 1992-2012. Raportti sisältää väestö­ryhmittäisiä tietoja tutkimus­alueiden väestön elintavoista, riski­tekijöistä sekä ravitsemuksesta.

 Etusivu

 Tulosraportti

 FINRISKI-tutkimuksen esittelysivut

Lasten ja nuorten terveys­seuranta­tutkimus LATE

Lasten ja nuorten terveys­seuranta­tutkimuksen (LATE) tulosraportti. LATE-tutkimusaineisto kattaa eri puolilta Suomea kerätyn pilotti­tutkimuksen (10 terveyskeskusta) ja erillisotokset Kainuun maakunnasta ja Turusta. Tutkimus­aineisto on kerätty vuosien 2007-2009 aikana lasten­neuvolan ja koulu­terveyden­huollon määrä­aikaisissa terveys­tarkastuksissa. Tutkimus sisälsi lasten terveys­tarkastuksen sekä kysely­lomakkeet huoltajille ja kahdeksas­luokkalaisille nuorille. Tulosraportti sisältää tietoa tutkimus­alueiden lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvoinnista ja terveydestä.

 Etusivu

 Tulosraportti

 LATE-tutkimuksen esittelysivut

Maahanmuuttaja­taustaisen väestön terveys ja hyvinvointi

Raportit sisältävät tuloksia väestön terveydestä ja hyvinvoinnista syntyperän mukaan. Tulokset perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttaman Kouluterveys­kyselyn aineistoon vuosilta 2013 ja 2015, THL:n tilasto­aineistoihin vuodelta 2014 sekä Tilastokeskuksen aineistoihin vuosilta 2010-2014. Tuloksia voi tarkastella syntyperän ja alueen mukaan. Lisäksi indikaattorit tarjoavat tietoa sukupuolen, sukupolven, kouluasteen sekä joidenkin taustamaa­ryhmien mukaan.

 Etusivu

 Tulosraportti

 Kouluterveyskyselyn esittelysivut

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointi­tutkimus Maamu

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointi­tutkimuksen (Maamu) tulosraportti. Maamu-tutkimus toteutettiin vuosina 2010-2012 ja siinä tutkittiin Venäjältä, Somaliasta, Iranista ja Irakista muuttaneiden 18-64-vuotiaiden terveyttä, toimintakykyä, elinoloja, elintapoja, sosiaalista hyvinvointia, syrjintä­kokemuksia sekä palvelujen tarvetta ja käyttöä. Tutkimus­aineistoa kerättiin kuudella paikka­kunnalla: Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Vaasa. Maahan­muuttaja­ryhmien tuloksia voi vertailla koko väestön tuloksiin tutkimus­paikkakunnilla. Koko väestön tulokset perustuvat Terveys 2011 -tutkimukseen ja Alueelliseen terveys- ja hyvinvointi­tutkimukseen (ATH 2010-2011).

 Etusivu

 Tulosraportti

 Maamu-tutkimuksen esittelysivut

Maahanmuuttaja­taustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointi­tutkimus

Maahan­muuttaja­taustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointi­tutkimuksen tulosraportti. Maamu-tutkimuksen yhteydessä toteutettiin vuosina 2011-2012 pääkaupunki­seudulla erillinen tutkimus somali- ja kurdi­taustaisten perheiden nuorille. Tutkimuksessa kerättiin tietoa 13-16-vuotiailta nuorilta haastattelun, kysely­lomakkeen ja terveys­tarkastuksen avulla. Raportti sisältää tietoa maahan­muuttaja­taustaisten nuorten terveyteen, hyvinvointiin ja kotoutumiseen vaikuttavista tekijöistä sekä siitä, miten palvelu­järjestelmät ja aikuiset tukevat lapsen kasvua ja kehitystä koulussa ja kotona.

 Etusivu

 Tulosraportti

 Tutkimuksen esittelysivut

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus UTH

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen (UTH) tulosraportti. UTH on laajin Suomessa toteutettava ulkomaista syntyperää olevaan väestöön kohdistuva väestötutkimus. Tutkimus tuottaa tietoa, jota hyödyntämällä voidaan kehittää ulkomaista syntyperää olevien kotoutumista ja työllistymistä tukevia toimenpiteitä sekä sosiaali- ja terveyspalveluja. Tulosraportti sisältää tietoa ulkomaalais­taustaisen väestön terveydestä, syrjintä- ja väkivalta­kokemuksista, sosiaalisesta hyvinvoinnista, työ- ja toimintakyvystä, elintavoista, elinoloista ja toimeentulosta, elämänlaadusta, sekä palveluiden käytöstä. Tuloksia voi tarkastella eri maaryhmien välillä sekä iän ja sukupuolen mukaan.

 Etusivu

 Tulosraportti

 UTH -tutkimuksen esittelysivut

FinLapset - Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus

Raportissa esitetään tuloksia Suomessa asuvien 2-16-vuotiaiden lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydestä sekä pituus- ja painotietojen kattavuudesta vuosina 2014-2019. Pituus- ja painotiedot perustuvat lasten­neuvoloiden ja koulu­terveydenhuollon terveys­tarkastuksissa tehtyihin mittauksiin. Tiedot kirjataan potilas­tietojärjestelmiin, joista ne siirtyvät THL:n ylläpitämään Perus­terveydenhuollon avohoidon hoito­ilmoitukseen (Avohilmo). Vuoden 2019 pituus- ja painotietoja on täydennetty erillis­tietopoiminnalla sellaisista potilas­tietojärjestelmistä, joiden tekninen toteutus ei mahdollista tietojen automaattista siirtymistä Avohilmoon.

 Tulosraportti

 FinLapset-rekisteriseuranta

Kuolleisuuserot tulo- ja koulutus­ryhmittäin

Raportti esittää suomalaisten kuolleisuus­erot väestö­ryhmittäin (sukupuoli, koulutustaso, tuloluokka) ajanjaksolla 1996-2014 koko maassa, maakunnissa ja suurimmissa kaupungeissa. Kuolleisuuden mittarina käytetään menetettyjä elinvuosia (PYLL, Potential Years of Life Lost) ikävälillä 25-80 vuotta. Kokonais­kuolleisuuden ohella tarkastellaan keskeisiä kuoleman­syyryhmiä. Tulokset perustuvat Helsingin yliopiston sosiaali­tieteiden laitoksen Tilastokeskukselta tilaamaan rekisteri­aineistoon, joka on muodostettu kansallisista rekistereistä koottuja tietoja yhdistämällä. Laskelmat on tehty THL:ssä.

 Tulosraportti

Perfect - Hoitoketjujen toimivuus, tuottavuus ja vaikuttavuus

PERFECT-hankkeen tulosraportit. Hoito­ketjujen toimivuus, tuottavuus ja vaikuttavuus eli PERFECT-hankkeessa seurataan erikois­sairaanhoidon hoito­ketjuihin sisältyviä palveluja sekä niiden vaikuttavuutta ja kustannus-vaikuttavuutta sairaanhoito­piireissä ja sairaaloissa. Tarkastelu kohdistuu potilas­määrältään suuriin tai kustannuksiltaan merkittäviin sairaus­ryhmiin ja toimenpiteisiin, joiden hoitamisessa erikois­sairaanhoidolla on keskeinen merkitys. PERFECT-hankkeen päätulokset on tiivistetty indikaattoreihin, jotka kuvaavat hoitoketjuja sairaala- ja sairaanhoito­piiri­tasolla. Terveytemme.fi-sivustolla esitellään kootusti osahankkeiden merkittävimpiä indikaattoreita, joiden kehitystä on mahdollista tarkastella pitkien aikasarjojen avulla.

 Etusivu

 Tulosraportti

 Perfect-hankkeen esittelysivut

Tarvevakioidut menot

Tarvevakioidut menot -tilastoraportin tuloksia kartta­esityksinä kunnittain, maakunnittain ja sairaanhoito­piireittäin. Tarvevakioidut menot ovat vertailu­aineisto palvelu­järjestelmän kehittämisen tueksi päättäjille, johtaville viranhaltijoille, suunnittelijoille ja tutkijoille. Tiedot tuotetaan vuosittain.

 Karttaraportit

 Tarvevakioidut menot