Lisätiedot osoittimesta

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat (%)

Tekijä Tilastovuodet
Tilastokeskus 2010-2014
Tietosisältö
Indikaattori ilmaisee koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17-24 -vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ko. vuonna eivät ole opiskelijoita tai joilla ei ole tutkintokoodia eli ei perusasteen jälkeistä koulutusta. Väestötietona käytetään keskiväkilukua.
Luokitukset
  • Alue: koko maa, maakuntien yhteistyöalueet, suuret kaupungit, maakunnat
  • Syntyperä: Suomi, Ulkomaat
  • Taustamaa: Suomi; Venäjä tai Viro; Iran tai Irak; Somalia; Muut maat
Asiasanat
  • koulutus
Tietolähteet
Rajoitukset
Indikaattoritietoa voi tarkastella syntyperän ja taustamaan mukaisissa ryhmissä koko maassa, maakuntien yhteistyöalueilla, suurissa kaupungeissa ja maakunnittain. Tuloksia tarkasteltaessa ja vertailtaessa on tärkeää kiinnittää huomiota esiintyvyyksien luottamusväleihin, jotka kertovat satunnaisvaihtelun suuruudesta. THL:n menetelmäasiantuntijoiden mukaan alle 50 hengen ryhmissä satunnaisvaihtelun vaikutus on liian suuri, eikä niistä sen vuoksi esitetä tuloksia Terveytemme.fi -palvelussa. Koulutustiedot kerätään tutkintorekisteriin suoraan oppilaitoksilta. Tästä syystä tutkintotiedot ovat Suomessa suoritettujen tutkintojen osalta luotettavia. Sen sijaan ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ei ole kattavaa tietoa.
Lisätiedot