Lisätiedot osoittimesta

Lasten pienituloisuusaste (%)

Tekijä Tilastovuodet
Tilastokeskus 2010-2014
Tietosisältö
Indikaattori ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista alle 18-vuotiaista henkilöistä. Pienituloisuuden rajana käytetään 60% suomalaisten kotitalouksien käytettävissä olevan ekvivalentin rahatulon (uudistetulla OECD-skaalalla laskien) mediaanista kunakin vuonna.
 
Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan summaamalla palkka-, yrittäjä- ja pääomatulot sekä saadut tulonsiirrot ja vähentämällä summasta maksetut tulonsiirrot. Ekvivalentti tulo lasketaan suhteuttamalla kotitalouden kaikkien jäsenten käytettävissä olevien tulojen summa kotitalouden kulutusyksiköiden summaan. Kotitalouden kulutusyksikköasteikkona on käytetty uudistettua OECD-skaalaa, jossa kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut 14 vuotta täyttäneet kotitalouden jäsenet painon 0,5 ja kotitalouden alle 14-vuotiaat lapset painon 0,3.
Luokitukset
  • Alue: koko maa, maakuntien yhteistyöalueet, suuret kaupungit
  • Syntyperä: Suomi, Ulkomaat
  • Taustamaa: Suomi, Venäjä tai Viro, Iran tai Irak, Somalia, Muut maat
  • Sukupolvi: Suomi; Ulkomaat, 1. sukupolvi; Ulkomaat, 2. sukupolvi
Asiasanat
  • pienituloisuus
  • tulonjako
Tietolähteet
Rajoitukset
Indikaattoritietoa voi tarkastella syntyperän, taustamaan ja sukupolven mukaisissa ryhmissä koko maassa, maakuntien yhteistyöalueilla ja suurissa kaupungeissa. Maakunnittain maahanmuuttajien määrä oli liian pieni tiedon tuottamiseksi. Tuloksia tarkasteltaessa ja vertailtaessa on tärkeää kiinnittää huomiota esiintyvyyksien luottamusväleihin, jotka kertovat satunnaisvaihtelun suuruudesta. THL:n menetelmäasiantuntijoiden mukaan alle 50 hengen ryhmissä satunnaisvaihtelun vaikutus on liian suuri, eikä niistä sen vuoksi esitetä tuloksia Terveytemme.fi -palvelussa.
Lisätiedot