Lisätiedot osoittimesta

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, lastenpsykiatria / 1000 0-12 -vuotiasta

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2014
Tietosisältö
Indikaattori ilmaisee lastenpsykiatrian erikoisalan avohoitokäynnit vuoden aikana tuhatta 0 - 12-vuotiasta kohti. Lastenpsykiatrian avohoitokäynnit sisältävät erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian erikoisalaan kuuluvat avohoitokäynnit kaikissa kunnallisissa sairaaloissa, sisältäen erikoislääkärijohtoiset terveyskeskussairaalat. Luvut eivät sisällä päiväsairaalahoitoa.
 
Erikoissairaanhoidon psykiatrian-/ mielenterveyden avohoitokäynteinä tilastoidaan käynnit psykiatrian (18 vuotta täyttäneet), lastenpsykiatrian (0 - 12-vuotiaat) ja nuorisopsykiatrian (13 - 17-vuotiaat) erikoisaloilla.
 
Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja.
Luokitukset
  • Alue: koko maa, maakuntien yhteistyöalueet, suuret kaupungit
  • Syntyperä ja taustamaa: Suomi; Ulkomaat yht.; Venäjä tai Viro; Kiina, Vietnam, Thaimaa; Iran tai Irak; Somalia; Entinen Jugoslavia; Turkki; Ruotsi; Muu Euroopan maa; Muut maat
Asiasanat
  • erikoissairaanhoidon avohoito
  • erikoissairaanhoito
  • psykiatria
  • lastenpsykiatria
  • mielenterveys
Tietolähteet
  • Erikoissairaanhoitotilasto (THL)
Erikoissairaanhoidon tilasto perustuu vuosittain terveydenhuollon toimintayksiköistä henkilötunnuksella kerättäviin hoitoilmoituksiin. Ne sisältävät tiedot palvelun tuottajasta, potilaan kotikunnasta, hoitoon tulon tiedot, hoitoon liittyvät tiedot toimenpiteineen sekä hoidon päättymiseen liittyviä tietoja. Psykiatrian erikoisalojen potilaista ilmoitetaan näiden tietojen lisäksi psykiatrian erikoisalojen lisätiedot, jotka käsittelevät lääkehoitoa, pakkotoimia ja psyykkisen tilan arviointia. Samoin vaativista sydänpotilaista kerätään lisätietoja. Lisäksi vuoden viimeisenä päivänä sairaalassa vuodeosastoilla olevista potilaista tehdään potilaslaskenta.
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää vuosittain terveydenhuollon palveluntuottajilta hoitoilmoitukset (HILMO) päättyneistä hoitojaksoista ja avohoitokäynneistä. Erikoissairaanhoidon tilastoon on kerätty tietoja kaikista kuntien, kuntayhtymien ja valtion sairaaloista sekä suurimmista yksityissairaaloista. Lisäksi vuoden viimeisenä päivänä sairaalassa olevista potilaista tehdään potilaslaskenta. Nykyisen kaltainen tiedonkeruu laitoshoidosta alkoi terveydenhuollossa vuonna 1994. Erikoissairaanhoidon avohoidosta tietoja on kerätty vuodesta 1998 alkaen, mutta vertailukelpoisia tiedot ovat vuodesta 2006 lähtien. Jo ennen tätä, vuodesta 1967 lähtien, kerättiin ns. poistoilmoitusrekisteriin tietoja sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilta poistuneista potilaista.
Rajoitukset
Indikaattoritietoa voi tarkastella syntyperän ja taustamaan mukaisissa ryhmissä koko maassa, maakuntien yhteistyöalueilla ja suurissa kaupungeissa. Maakunnittain maahanmuuttajien määrä oli liian pieni tiedon tuottamiseksi. Tuloksia tarkasteltaessa ja vertailtaessa on tärkeää kiinnittää huomiota esiintyvyyksien luottamusväleihin, jotka kertovat satunnaisvaihtelun suuruudesta. THL:n menetelmäasiantuntijoiden mukaan alle 100 hengen ryhmissä satunnaisvaihtelun vaikutus on liian suuri, eikä niistä sen vuoksi esitetä tuloksia Terveytemme.fi -palvelussa. Tästä huolimatta muutamilla alueilla joidenkin taustamaiden mukaiset lapsiväestöt jäävät melko pieniksi, jolloin laskettaessa käyntejä/1000 asukasta muutamien lasten runsaat käyntimäärät voivat heijastua suurina kokonaiskäyntilukuina.
Lisätiedot