Lisätiedot osoittimesta

Koulun työilmapiirissä ongelmia (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2013 ja 2015
Tietosisältö
Indikaattori on muodostettu yhdeksästä työilmapiiriin vaikuttavasta tekijästä: opettajien odotukset ja oikeudenmukaisuus, toimeentuleminen oppilaiden/opiskelijoiden ja opettajien kanssa, työskentely ryhmissä, työympäristön rauhattomuus, kiireisyys, luokan/ryhmän työrauha sekä oppilaiden/opiskelijoiden viihtyminen yhdessä.
 
Perustuu seuraaviin kysymyksiin ja eri vastausvaihtoehdoille annettuihin pisteisiin:
 
Lue jokainen seuraavista väittämistä huolellisesti. Merkitse vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettäsi.
 • Opettajani odottavat minulta liikaa (koulussa) (Täysin samaa mieltä = 3; Samaa mieltä = 2; Eri mieltä, Täysin eri mieltä = 0)
 • Opettajat kohtelevat meitä oppilaita/opiskelijoita oikeudenmukaisesti (Täysin samaa mieltä, Samaa mieltä = 0; Eri mieltä = 2; Täysin eri mieltä = 3)
 • Luokkani/Ryhmäni oppilaat/opiskelijat viihtyvät hyvin yhdessä (Täysin samaa mieltä, Samaa mieltä = 0; Eri mieltä = 2; Täysin eri mieltä = 3)
 • Luokassani/Ryhmässäni on hyvä työrauha (Täysin samaa mieltä, Samaa mieltä = 0; Eri mieltä = 2; Täysin eri mieltä = 3)

Haittaavatko seuraavat seikat työskentelyäsi?
(Ei lainkaan = 0; Melko vähän = 1; Melko paljon = 2; Erittäin paljon = 3)
 • Työympäristön rauhattomuus
 • Kiireisyys

Miten koulunkäyntisi/opiskelusi sujuu? Onko sinulla vaikeuksia seuraavissa asioissa?
(Ei lainkaan = 0; Melko vähän = 1; Melko paljon = 2; Erittäin paljon = 3)
 • Työskentely ryhmissä
 • Koulukavereiden/Opiskelukavereiden kanssa toimeentuleminen
 • Opettajien kanssa toimeentuleminen

Lopuksi kaikki pisteet laskettiin yhteen ja mukaan otettiin 10-27 pistettä saaneet vastaajat.
Luokitukset
 • Alue: koko maa, maakuntien yhteistyöalueet, pääkaupunkiseutu, suuret kaupungit
 • Syntyperä: Suomi, ulkomaat, Venäjä tai Viro, Somalia tai Irak
 • Sukupolvi: ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajat, toisen sukupolven maahanmuuttajat
 • Sukupuoli: pojat, tytöt
 • Kouluaste: peruskoulu (8. ja 9. lk), lukio (1. ja 2. vuoden opiskelijat), ammatilliset oppilaitokset (1. ja 2. vuoden opiskelijat)
Asiasanat
 • kouluolot
 • maahanmuuttajat
 • kouluterveys
Tietolähteet
Rajoitukset
Vuodesta 2013 alkaen Kouluterveyskysely on sisältänyt kysymyksiä nuoren omasta ja vanhempien syntymämaasta, joiden perusteella on ollut mahdollista tuottaa syntyperän ja taustamaan sekä sukupolven mukaisia terveys- ja hyvinvointitietoja. Lisäksi syntyperältään ulkomaalaistaustaisille nuorille esitetään taustamaan mukaisia tuloksia, mutta vain yhdistetyissä Venäjä tai Viro sekä Somalia tai Irak -luokissa johtuen vastaajien pienistä määristä muissa taustamaa -luokissa.
 
Indikaattoritietoa voi tarkastella syntyperän, sukupolven, sukupuolen ja kouluasteen mukaisissa ryhmissä koko maassa, maakuntien yhteistyöalueilla, pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa. Pienemmissä alueyksiköissä maahanmuuttajien määrä oli liian pieni tiedon tuottamiseksi. Tuloksia tarkasteltaessa ja vertailtaessa on tärkeää kiinnittää huomiota esiintyvyyksien luottamusväleihin, jotka kertovat satunnaisvaihtelun suuruudesta.
Lisätiedot