Lisätiedot osoittimesta

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2013 ja 2015
Tietosisältö
Nuorella on kahden viime viikon aikana ollut kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Indikaattori perustuu GAD-7-mittariin.
 
Ahdistuneisuuden tunnetta mitattiin seitsenkohtaisella GAD 7 -mittarilla. Menetelmä on kehitetty yleistyneen ahdistuneisuushäiriön (GAD) seulontaan ja seurantaan, erityisesti perusterveydenhuoltoon soveltuvaksi. Mittari seuloo myös muita ahdistuneisuushäiriöitä kuten paniikkihäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko ja PTSD.
 
Mittarissa kysytään kuinka usein seuraavat ongelmat ovat vaivanneet sinua lomakkeen täyttöä edeltäneen kahden viikon aikana: Hermostuneisuuden, ahdistuneisuuden tai kireyden tunne; Kyvyttömyys lopettaa huolehtiminen tai pitää se kurissa; Liiallinen huolestuneisuus erilaisista asioista; Vaikeus rentoutua; Niin levoton olo, että on vaikea pysyä aloillaan; Taipumus harmistua tai ärsyyntyä helposti; Pelko siitä, että jotakin kauheaa saattaisi tapahtua. Vastausvaihtoehdot ja niille annetut pisteet olivat: 1) Ei lainkaan = 0, 2) Useana päivänä = 1, 3) Suurimpana osana päivistä = 2, 4) Lähes joka päivä = 3. Kukin kysymys pisteytetään arvolla 0-3. GAD-7 pistemäärä voi vaihdella välillä 0-21 seuraavasti: 0-4: Vähäinen ahdistuneisuus, 5-9: Lievä ahdistuneisuus, 10-15: Kohtalainen ahdistuneisuus, 16-21: Vaikea ahdistuneisuus. Vähintään 10 pistettä on asetettu raja-arvoksi mahdolliselle GAD-diagnoosille. Indikaattorissa ovat mukana 10-21 pistettä saaneet vastaajat.
Luokitukset
  • Alue: koko maa, maakuntien yhteistyöalueet, pääkaupunkiseutu, suuret kaupungit
  • Syntyperä: Suomi, ulkomaat, Venäjä tai Viro, Somalia tai Irak
  • Sukupolvi: ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajat, toisen sukupolven maahanmuuttajat
  • Sukupuoli: pojat, tytöt
  • Kouluaste: peruskoulu (8. ja 9. lk), lukio (1. ja 2. vuoden opiskelijat), ammatilliset oppilaitokset (1. ja 2. vuoden opiskelijat)
Asiasanat
  • mielenterveys
  • terveydentila
  • maahanmuuttajat
  • kouluterveys
Tietolähteet
Rajoitukset
Vuodesta 2013 alkaen Kouluterveyskysely on sisältänyt kysymyksiä nuoren omasta ja vanhempien syntymämaasta, joiden perusteella on ollut mahdollista tuottaa syntyperän ja taustamaan sekä sukupolven mukaisia terveys- ja hyvinvointitietoja. Lisäksi syntyperältään ulkomaalaistaustaisille nuorille esitetään taustamaan mukaisia tuloksia, mutta vain yhdistetyissä Venäjä tai Viro sekä Somalia tai Irak -luokissa johtuen vastaajien pienistä määristä muissa taustamaa -luokissa.
 
Indikaattoritietoa voi tarkastella syntyperän, sukupolven, sukupuolen ja kouluasteen mukaisissa ryhmissä koko maassa, maakuntien yhteistyöalueilla, pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa. Pienemmissä alueyksiköissä maahanmuuttajien määrä oli liian pieni tiedon tuottamiseksi. Tuloksia tarkasteltaessa ja vertailtaessa on tärkeää kiinnittää huomiota esiintyvyyksien luottamusväleihin, jotka kertovat satunnaisvaihtelun suuruudesta.
Lisätiedot