Lisätiedot osoittimesta

Työnteko opintojen ohella haittaa opintojen edistymistä, (%) työssäkäyvistä

Tekijä Tilastovuodet
THL 2021
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Koetko, että työnteko opintojen ohella?" Vastausvaihtoehdot 1) haittaa opintojesi edistymistä, 2) edistää opintojasi, 3) ei haittaa eikä edistä opintojasi, 4) en osaa sanoa. Tarkastelussa on vaihtoehdon 1 valinneet. Tarkasteluun on lisäksi rajattu ne, jotka ovat ilmoittaneet tehneensä opintojen ohella lukuvuoden aikana (pl. kesäajan palkkatyö) ansiotyötä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 18-34 -vuotiaat
  • Korkeakoulusektori: ammattikorkeakoulu, yliopisto
Tietolähteet
  • KOTT-tutkimus
    Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) tuottaa kattavaa ja säännöllistä tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tutkimuksella selvitetään korkeakouluopiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä, elintapoja, koettua hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita, näihin vaikuttavia tekijöitä sekä opiskelukykyä ja siihen liittyvää tuen tarvetta. THL toteutti KOTT-tutkimuksen vuonna 2021. Aikaisempien KOTT-tutkimuksien toteutuksesta on vastannut YTHS.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuoden 2021 tutkimuksessa osallistumisaktiivisuus oli 53 prosenttia. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot.
Lisätiedot