Lisätiedot osoittimesta

Työssäkäynti työkokemuksen takia, (%) työssäkäyvistä

Tekijä Tilastovuodet
THL 2021
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Missä määrin olet samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa?" Kysymyspatterissa esitetty kohdat a) ilman ansiotyötä ei olisi varaa opiskella, b) käyn töissä saadakseni työkokemusta, c) käyn töissä koska minun on tuettava taloudellisesti muita (lapsia, puolisoa, vanhempia ym.), d) koen olevani ensisijaisesti työntekijä ja vasta toissijaisesti opiskelija. Vastausvaihtoehtoina esitetty 1) täysin samaa mieltä, 2) jokseenkin samaa mieltä, 3) en samaa enkä eri mieltä, 4) jokseenkin eri mieltä, 5) täysin eri mieltä. Tarkastelussa vaihtoehdon b) käyn töissä saadakseni työkokemusta ja 1) täysin samaa mieltä, 2) jokseenkin samaa mieltä valinneet. Tarkasteluun on lisäksi rajattu ne, jotka ovat ilmoittaneet tehneensä opintojen ohella lukuvuoden aikana (pl. kesäajan palkkatyö) ansiotyötä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 18-34 -vuotiaat
  • Korkeakoulusektori: ammattikorkeakoulu, yliopisto
Tietolähteet
  • KOTT-tutkimus
    Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) tuottaa kattavaa ja säännöllistä tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tutkimuksella selvitetään korkeakouluopiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä, elintapoja, koettua hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita, näihin vaikuttavia tekijöitä sekä opiskelukykyä ja siihen liittyvää tuen tarvetta. THL toteutti KOTT-tutkimuksen vuonna 2021. Aikaisempien KOTT-tutkimuksien toteutuksesta on vastannut YTHS. Lisätietoja: Menetelmäraportti.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuoden 2021 tutkimuksessa osallistumisaktiivisuus oli 53 prosenttia. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot.
Lisätiedot