Lisätiedot osoittimesta

Opiskeluintoa viime kuukauden aikana kokeneiden osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
THL 2021
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana?" Alaväittämät: j) Tunnen olevani täynnä energiaa kun opiskelen, k) Olen innostunut opiskelusta, l) Olen täysin uppoutunut opiskeluun. Vastausvaihtoehdot: 1) Täysin eri mieltä, 2) Eri mieltä, 3) Osittain eri mieltä, 4) Osittain samaa mieltä, 5) Samaa mieltä, 6) Täysin samaa mieltä. Vastausvaihtoehdot pisteytettiin välille 0-5, missä suurempi arvo merkitsee suurempaa opiskeluintoa. Mittarin arvo on kysymysten summapistemäärä, joka voi saada arvoja välillä 0-15. Summapistemäärän alle 6 saaneilla voidaan katsoa olevan kohonnut riski merkittävälle psyykkiselle kuormittuneisuudelle. Raja-arvo perustuu ROC-analyysiin, jossa merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta edusti MHI-5-indeksin arvo 52 tai vähemmän. Tarkastelussa niiden osuus, joilla opiskeluinnon mittarin arvo on 6 tai enemmän. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 18-34 -vuotiaat
  • Korkeakoulusektori: ammattikorkeakoulu, yliopisto
Tietolähteet
  • KOTT-tutkimus
    Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) tuottaa kattavaa ja säännöllistä tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tutkimuksella selvitetään korkeakouluopiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä, elintapoja, koettua hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita, näihin vaikuttavia tekijöitä sekä opiskelukykyä ja siihen liittyvää tuen tarvetta. THL toteutti KOTT-tutkimuksen vuonna 2021. Aikaisempien KOTT-tutkimuksien toteutuksesta on vastannut YTHS. Lisätietoja: Menetelmäraportti.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuoden 2021 tutkimuksessa osallistumisaktiivisuus oli 53 prosenttia. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot.
Lisätiedot