Lisätiedot osoittimesta

Opiskelu-uupumusta viime kuukauden aikana kokeneiden osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
THL 2021
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana?" a) Tunnen hukkuvani opintoihini liittyvään työmäärään, b) Tunnen itseni haluttomaksi opinnoissani ja ajattelen usein lopettaa opiskelun, c) Minulla on usein riittämättömyyden tunteita opinnoissani, d) Nukun usein huonosti erilaisten opiskeluasioiden takia, e) Minusta tuntuu, että olen menettämässä kiinnostukseni opiskelua kohtaan, f) Pohdin alituiseen, onko opiskelullani merkitystä, g) Murehdin opiskeluasioita paljon myös vapaa-aikana, h) Ennen odotin saavani opinnoissani paljon enemmän aikaan kuin nyt, i) Opiskelujen paine aiheuttaa ongelmia läheisissä ihmissuhteissani. Vastausvaihtoehdot: 1) Täysin eri mieltä, 2) Eri mieltä, 3) Osittain eri mieltä, 4) Osittain samaa mieltä, 5) Samaa mieltä, 6) Täysin samaa mieltä. Vastausvaihtoehdot pisteytettiin välille 0-5, missä suurempi arvo merkitsee suurempaa opiskelu-uupumusta. Mittarin arvo on kysymysten summapistemäärä, joka voi saada arvoja väliltä 0-45. Summapistemäärän 24 tai enemmän saaneilla voidaan katsoa olevan kohonnut riski merkittävälle psyykkiselle kuormittuneisuudelle. Raja-arvo perustuu ROC-analyysiin, jossa merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta edusti MHI-5-indeksin arvo 52 tai vähemmän. Tarkastelussa niiden osuus, joilla opiskelu-uupumuksen mittarin arvo on 24 tai enemmän. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 18-34 -vuotiaat
  • Korkeakoulusektori: ammattikorkeakoulu, yliopisto
Tietolähteet
  • KOTT-tutkimus
    Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) tuottaa kattavaa ja säännöllistä tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tutkimuksella selvitetään korkeakouluopiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä, elintapoja, koettua hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita, näihin vaikuttavia tekijöitä sekä opiskelukykyä ja siihen liittyvää tuen tarvetta. THL toteutti KOTT-tutkimuksen vuonna 2021. Aikaisempien KOTT-tutkimuksien toteutuksesta on vastannut YTHS. Lisätietoja: Menetelmäraportti.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuoden 2021 tutkimuksessa osallistumisaktiivisuus oli 53 prosenttia. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot.
Lisätiedot