Lisätiedot osoittimesta

Muiden kuin YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palveluja viimeisen 12 kuukauden aikana käyttäneet, koska hoitoon pääsy ei toteutunut tarpeeksi nopeasti (%)

Tekijä Tilastovuodet
THL 2021
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Mistä syistä olet käyttänyt muiden kuin YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palveluja viimeisen 12 kuukauden aikana? Voit valita useita vaihtoehtoja." Kysymyspatterissa esitetty vaihtoehdot 1) En ole käyttänyt muita palveluja, 2) Olen tarvinnut apua paikkakunnalla, jossa ei ole opiskeluterveydenhuollon palveluja, 3) Olen tarvinnut apua päivystysaikaan, 4) Minulla on hoitosuhde muualla, 5) Opiskeluterveydenhuolto ei tarjoa tarvitsemaani palvelua, 6) En ole päässyt tarpeeksi nopeasti hoitoon opiskeluterveydenhuoltoon, 7) En ole ollut tyytyväinen opiskeluterveydenhuollon palveluihin, 8) En ole tiennyt opiskeluterveydenhuollon palveluista, 9) Muu syy, mikä? Tarkastelussa vaihtoehdon 6) valinneet. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 18-34 -vuotiaat
  • Korkeakoulusektori: ammattikorkeakoulu, yliopisto
Tietolähteet
  • KOTT-tutkimus
    Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) tuottaa kattavaa ja säännöllistä tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tutkimuksella selvitetään korkeakouluopiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä, elintapoja, koettua hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita, näihin vaikuttavia tekijöitä sekä opiskelukykyä ja siihen liittyvää tuen tarvetta. THL toteutti KOTT-tutkimuksen vuonna 2021. Aikaisempien KOTT-tutkimuksien toteutuksesta on vastannut YTHS.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuoden 2021 tutkimuksessa osallistumisaktiivisuus oli 53 prosenttia. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot.
Lisätiedot