Lisätiedot osoittimesta

Jotakin muuta huumaavaa ainetta kuin kannabista 12 viime kuukauden aikana käyttäneiden osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
THL 2021
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kuukauden aikana?" Alakohtina esitetty a) kannabista, b) ekstaasia, c) amfetamiinia tai metamfetamiinia, d) kokaiinia, e) muuta huumetta, mitä?___, f) lääkkeitä ja alkoholia yhdessä, g) lääkkeitä päihtyäksesi, mitä? _____. Vastausvaihtoehtoina 0) en, 1) kyllä. Montako _____ kertaa. Tarkastelussa vaihtoehdon b) ekstaasia, c) amfetamiinia tai metamfetamiinia, d) kokaiinia tai e) muuta huumetta valinneet ja, g) lääkkeitä päihtyäksesi kyllä vastanneiden osuus. Tarkasteluun on lisäksi rajattu ne, jotka ovat ilmoittaneet kokeilleensa tai käyttäneensä jotakin huuumetta, lääkkeiden tai lääkkeiden ja alkoholin yhdistelmää päihtyäkseen. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 18-34 -vuotiaat
  • Korkeakoulusektori: ammattikorkeakoulu, yliopisto
Tietolähteet
  • KOTT-tutkimus
    Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) tuottaa kattavaa ja säännöllistä tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tutkimuksella selvitetään korkeakouluopiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä, elintapoja, koettua hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita, näihin vaikuttavia tekijöitä sekä opiskelukykyä ja siihen liittyvää tuen tarvetta. THL toteutti KOTT-tutkimuksen vuonna 2021. Aikaisempien KOTT-tutkimuksien toteutuksesta on vastannut YTHS. Lisätietoja: Menetelmäraportti.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuoden 2021 tutkimuksessa osallistumisaktiivisuus oli 53 prosenttia. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot.
Lisätiedot