Lisätiedot osoittimesta

Usein lyhyeksi jäävät unet netin käytön vuoksi (%)

Tekijä Tilastovuodet
THL 2021
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Kuinka usein...?" Alakohtina esitetty a) sinulla on vaikeuksia lopettaa netin käyttö, kun olet yhteydessä verkkoon?, b) muut (esim. kumppanit, kaverit, vanhemmat, lapset) ovat sanoneet, että sinun tulisi käyttää nettiä vähemmän?, c) unesi jäävät lyhyeksi netin käytön vuoksi?, d) jätät päivittäiset välttämättömyydet (opinnot, työ tai perhe) huomiotta, koska vietät mieluummin aikaa netissä?, e) menet nettiin, kun tunnet itsesi alakuloiseksi?. Vastausvaihtoehtoina 0) en koskaan, 1) harvoin, 2) joskus, 3) usein, 4) melkein aina. Tarkastelussa alakohdan c valinneet ja vastausvaihtoehdot 3) tai 4) vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 18-34 -vuotiaat
  • Korkeakoulusektori: ammattikorkeakoulu, yliopisto
Tietolähteet
  • KOTT-tutkimus
    Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) tuottaa kattavaa ja säännöllistä tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tutkimuksella selvitetään korkeakouluopiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä, elintapoja, koettua hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita, näihin vaikuttavia tekijöitä sekä opiskelukykyä ja siihen liittyvää tuen tarvetta. THL toteutti KOTT-tutkimuksen vuonna 2021. Aikaisempien KOTT-tutkimuksien toteutuksesta on vastannut YTHS.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuoden 2021 tutkimuksessa osallistumisaktiivisuus oli 53 prosenttia. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot.
Lisätiedot