Lisätiedot osoittimesta

Ongelmallisen internetin käytön yleisyys (CIUS-5 seula) (%)

Tekijä Tilastovuodet
THL 2021
Tietosisältö
Perustuu pakonomaisen internetin käytön mittarin (CIUS-5, compulsive internet use scale) viiteen kysymykseen. CIUS-5 on kansainvälisesti validoitu mittari. Kysymyspatterissa esitettiin: "Kuinka usein...": a) sinulla on vaikeuksia lopettaa netin käyttö kun olet yhteydessä verkkoon?, b) muut (esim. kumppani, kaverit, vanhemmat tai lapset) ovat sanoneet, että sinun tulisi käyttää nettiä vähemmän?, c) unesi jäävät lyhyeksi netin käytön vuoksi?, d) jätät päivittäiset välttämättömyydet (opinnot, työ tai perhe) huomiotta, koska vietät mieluummin aikaa netissä?, e) menet nettiin kun tunnet itsesi alakuloiseksi?. Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) ei koskaan, 2) harvoin, 3) joskus,4) usein, 5) melkein aina. Vastaukset pisteytettiin välille 0-4 pistettä ( 1) ei koskaan = 0p, ..., 5) melkein aina = 4p ) ja pisteet laskettiin yhteen. Tarkastelussa on niiden osuus, joilla summapistemäärä on vähintään 7 pistettä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 18-34 -vuotiaat
  • Korkeakoulusektori: ammattikorkeakoulu, yliopisto
Tietolähteet
  • KOTT-tutkimus
    Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) tuottaa kattavaa ja säännöllistä tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tutkimuksella selvitetään korkeakouluopiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä, elintapoja, koettua hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita, näihin vaikuttavia tekijöitä sekä opiskelukykyä ja siihen liittyvää tuen tarvetta. THL toteutti KOTT-tutkimuksen vuonna 2021. Aikaisempien KOTT-tutkimuksien toteutuksesta on vastannut YTHS.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuoden 2021 tutkimuksessa osallistumisaktiivisuus oli 53 prosenttia. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot.
Lisätiedot