Lisätiedot osoittimesta

Keskeneräiset opinnot merkittävä este lasten hankinnalle (%)

Tekijä Tilastovuodet
THL 2021
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Arvioi missä määrin seuraavat tekijät vaikuttavat siihen, ettei lapsen saaminen tunnu juuri nyt ajankohtaiselta tai mahdolliselta. Valitse yksi vaihtoehto joka riviltä." Kysymyspatterin alakohdissa esitettiin: a) meillä/minulla on jo sopiva määrä lapsia, b) oma tai puolisoni terveydentila, c) omat keskeneräiset opinnot, d) epävarma työtilanne, e) olen vielä liian nuori tai en tunne itseäni vielä kypsäksi, f) jaksaminen vanhempana, g) en usko olevani sopiva vanhemmaksi, h) taloudellinen tilanne, i) opiskelun tai työn ja perheen yhteensovittaminen, j) riittämätön sosiaalinen verkosto tai yksinäisyys, k) en (vielä/enää) halua sitoa itseäni pieniin lapsiin, l) yhteiskunnan riittämätön tuki, m) huoli ilmastonmuutoksesta ja planeetan ekologisesta kantokyvystä, n) parisuhdetilanne, o) halu edetä ammatissani/urallani, p) mielestäni Suomi ei ole lapsiystävällinen maa, q) muu syy. Vastausvaihtoehtoina annettiin 1) Ei lainkaan, 2) Hieman, 3) Jossain määrin, 4) Merkittävästi. Tarkastelussa vaihtoehdon c) ja 4) valinneet. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 18-34 -vuotiaat
  • Korkeakoulusektori: ammattikorkeakoulu, yliopisto
Tietolähteet
  • KOTT-tutkimus
    Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) tuottaa kattavaa ja säännöllistä tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tutkimuksella selvitetään korkeakouluopiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä, elintapoja, koettua hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita, näihin vaikuttavia tekijöitä sekä opiskelukykyä ja siihen liittyvää tuen tarvetta. THL toteutti KOTT-tutkimuksen vuonna 2021. Aikaisempien KOTT-tutkimuksien toteutuksesta on vastannut YTHS. Lisätietoja: Menetelmäraportti.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuoden 2021 tutkimuksessa osallistumisaktiivisuus oli 53 prosenttia. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot.
Lisätiedot