Lisätiedot osoittimesta

Toivoo tulevaisuudessa saavansa lapsen tai lapsia (%)

Tekijä Tilastovuodet
THL 2021
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Toivotko tulevaisuudessa saavasi lapsen tai lapsia? Milloin?" Kysymyspatterin alakohtina esitettiin 1) en, 2) kyllä, olen tai kumppanini on tällä hetkellä raskaana, 3) kyllä, seuraavan vuoden aikana, 4) kyllä, 2-4 vuoden aikana, 5) kyllä, 5-9 vuoden aikana, 6) kyllä, yli 10 vuoden kuluttua, 7) en osaa sanoa, 8) muuta, mitä ____. Tarkastelussa vaihtoehdon 2, 3, 4, 5, 6 valinneet" Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 18-34 -vuotiaat
  • Korkeakoulusektori: ammattikorkeakoulu, yliopisto
Tietolähteet
  • KOTT-tutkimus
    Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) tuottaa kattavaa ja säännöllistä tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tutkimuksella selvitetään korkeakouluopiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä, elintapoja, koettua hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita, näihin vaikuttavia tekijöitä sekä opiskelukykyä ja siihen liittyvää tuen tarvetta. THL toteutti KOTT-tutkimuksen vuonna 2021. Aikaisempien KOTT-tutkimuksien toteutuksesta on vastannut YTHS. Lisätietoja: Menetelmäraportti.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuoden 2021 tutkimuksessa osallistumisaktiivisuus oli 53 prosenttia. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot.
Lisätiedot