Lisätiedot osoittimesta

Vakava toimintarajoite (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2020
Tietosisältö

 
Perustuu kahteen kysymykseen: "Pystyttekö yleensä seuraaviin suorituksiin?" Kysymyspatterin alakysymyksinä esitettiin mm. a) kävelemään noin puolen kilometrin matkan levähtämättä, b) lukemaan tavallista sanomalehtitekstiä (silmälaseilla tai ilman), c) kuulemaan, mitä usean henkilön välisessä keskustelussa sanotaan (kuulokojeen kanssa tai ilman). Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) pystyn vaikeuksitta, 2) pystyn, mutta vaikeuksia on jonkin verran, 3) pystyn, mutta se on minulle erittäin vaikeaa ja 4) en pysty lainkaan. "Seuraavaksi kysymme sinulta muistiin ja oppimiseen liittyviä kysymyksiä" jonka alakohtana on esitetty a) muistini toimii ..., b) uusien tietojen omaksuminen ja asioiden oppiminen sujuu minulta ... Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) erittäin hyvin 2) hyvin 3) tyydyttävästi 4) huonosti 5) erittäin huonosti. Tarkastelussa ovat vähintään yhteen, joihinkin tai kaikkiin ensimmäisen kysymyksen vaihtoehdon 3) pystyn, mutta se on minulle erittäin vaikeaa tai 4) en pysty lainkaan, tai toisen kysymyksen vaihtoehdon 4) huonosti tai 5) erittäin huonosti vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, hyvinvointialueiden yhteistyöalueet, hyvinvointialueet, kaupungit: Kaarina, Kouvola, Kuopio, Oulu.
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 20 vuotta täyttäneet
  • Koulutus: suhteellinen koulutustaso ikäluokittain; luokat: matala, keskitaso, korkea
Tietolähteet
  • THL: FinSote-tutkimus
    Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote kuvaa suomalaisten hyvinvointia, sekä sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksia alueittain ja väestöryhmittäin. FinSote korvaa THL:n aiemmin toteuttaman Aikuisväestön terveys-, hyvinvointi- ja palvelut (ATH) -tutkimuksen, joka on tuottanut tietoja aikuisten hyvinvoinnin ja palvelujen yleisestä kehityksestä vuosina 2010 - 2017 alueittain ja väestöryhmittäin.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuosina 2010 - 2020 toteutetuissa otostutkimuksissa osallistumisaktiivisuus vaihteli ikäryhmittäin ja alueittain välillä 72 - 33 %. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot. Lisätietoja: Tilastoraportti
Lisätiedot