Lisätiedot osoittimesta

Toimintarajoitteita terveysongelman vuoksi, osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2020
Tietosisältö
Indikaattori ilmaisee niiden osuuden väestöstä, jotka kokevat toimintarajoitteita terveysongelman vuoksi.
 
Perustuu kysymykseen: "Rajoittaako jokin terveysongelma sinua toimissa, joita ihmiset tavallisesti tekevät?", jossa vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) rajoittaa vakavasti 2) rajoittaa, mutta ei vakavasti 3) ei rajoita lainkaan, sekä kysymykseen "Onko rajoituksia ollut vähintään kuuden viime kuukauden ajan?", jossa vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) kyllä 2) ei. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka ensimmäisessä kysymyksessä vastasivat vaihtoehtoihin 1) rajoittaa vakavasti tai 2) rajoittaa, mutta ei vakavasti, ja toisessa kysymyksessä vastasivat 1) kyllä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, hyvinvointialueiden yhteistyöalueet, hyvinvointialueet, kaupungit: Kaarina, Kouvola, Kuopio, Oulu.
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 20 vuotta täyttäneet
  • Koulutus: suhteellinen koulutustaso ikäluokittain; luokat: matala, keskitaso, korkea
Tietolähteet
  • THL: FinSote-tutkimus
    Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote kuvaa suomalaisten hyvinvointia, sekä sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksia alueittain ja väestöryhmittäin. FinSote korvaa THL:n aiemmin toteuttaman Aikuisväestön terveys-, hyvinvointi- ja palvelut (ATH) -tutkimuksen, joka on tuottanut tietoja aikuisten hyvinvoinnin ja palvelujen yleisestä kehityksestä vuosina 2010 - 2017 alueittain ja väestöryhmittäin.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuosina 2010 - 2020 toteutetuissa otostutkimuksissa osallistumisaktiivisuus vaihteli ikäryhmittäin ja alueittain välillä 72 - 33 %. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot. Lisätietoja: Tilastoraportti
Lisätiedot