Lisätiedot osoittimesta

Itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (ADL) (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2020
Tietosisältö
Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 75 vuotta täyttäneistä, jotka kokevat itsestä huolehtimisen (aterioiden valmistaminen, peseytyminen, henkilökohtainen siisteys, pukeutuminen, WC:ssä käynti) olevan erittäin vaikeaa tai mahdotonta.
 
Perustuu 75 v. täyttäneiden lomakkeella esitettyyn kysymykseen: "Pystytkö yleensä seuraaviin arkipäivän askareisiin ja toimintoihin?". Kysymyspatterissa alakysymyksinä olivat mm. e) valmistamaan tai lämmittämään aterioitanne, f) peseytymään suihkussa, kylvyssä tai saunassa, g) pukeutumaan ja riisuutumaan, h) käymään WC:ssä. Vastausvaihtoehtoina olivat 1) pystyn vaikeuksitta, 2) pystyn, mutta vaikeuksia on jonkin verran, 3) pystyn, mutta se on minulle erittäin vaikeaa ja 4) en pysty lainkaan. Tarkastelussa on mainituista alakysymyksistä vähintään yhteen vaihtoehdon 3) tai 4) vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, hyvinvointialueiden yhteistyöalueet, hyvinvointialueet, kaupungit: Kaarina, Kouvola, Kuopio, Oulu.
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 75 vuotta täyttäneet
  • Koulutus: suhteellinen koulutustaso ikäluokittain; luokat: matala, keskitaso, korkea
Tietolähteet
  • THL: FinSote-tutkimus
    Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote kuvaa suomalaisten hyvinvointia, sekä sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksia alueittain ja väestöryhmittäin. FinSote korvaa THL:n aiemmin toteuttaman Aikuisväestön terveys-, hyvinvointi- ja palvelut (ATH) -tutkimuksen, joka on tuottanut tietoja aikuisten hyvinvoinnin ja palvelujen yleisestä kehityksestä vuosina 2010 - 2017 alueittain ja väestöryhmittäin.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuosina 2010 - 2020 toteutetuissa otostutkimuksissa osallistumisaktiivisuus vaihteli ikäryhmittäin ja alueittain välillä 72 - 33 %. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot. Lisätietoja: Tilastoraportti
Lisätiedot