Lisätiedot osoittimesta

Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2020
Tietosisältö
Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä, jotka eivät usko jaksavansa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka.
 
Perustuu kysymykseen 20-74-vuotiaiden lomakkeella: "Uskotko, että terveytesi puolesta pystyt työskentelemään ammatissasi vanhuuseläkeikään saakka?" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) en, 2) todennäköisesti en, 3) todennäköisesti kyllä, 4) kyllä ja 5) olen eläkkeellä. Tarkastelusta poistettiin henkilöt, jotka vastasivat 5) olen eläkkeellä. Tämän jälkeen tarkastelussa ovat vaihtoehtoihin 1) en tai 2) todennäköisesti en vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, hyvinvointialueiden yhteistyöalueet, hyvinvointialueet, kaupungit: Kaarina, Kouvola, Kuopio, Oulu.
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 20-74 -vuotiaat
  • Koulutus: suhteellinen koulutustaso ikäluokittain; luokat: matala, keskitaso, korkea
Tietolähteet
  • THL: FinSote-tutkimus
    Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote kuvaa suomalaisten hyvinvointia, sekä sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksia alueittain ja väestöryhmittäin. FinSote korvaa THL:n aiemmin toteuttaman Aikuisväestön terveys-, hyvinvointi- ja palvelut (ATH) -tutkimuksen, joka on tuottanut tietoja aikuisten hyvinvoinnin ja palvelujen yleisestä kehityksestä vuosina 2010 - 2017 alueittain ja väestöryhmittäin.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuosina 2010 - 2020 toteutetuissa otostutkimuksissa osallistumisaktiivisuus vaihteli ikäryhmittäin ja alueittain välillä 72 - 33 %. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot. Lisätietoja: Tilastoraportti
Lisätiedot