Lisätiedot osoittimesta

Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi kokevien osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu EUROHIS-QOL-kysymyspatteristoon ja sen kahdeksaan kysymykseen. Kysymys 1.: "Millaiseksi arvioit elämänlaatusi?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) erittäin huono, 2) huono, 3) ei hyvä eikä huono, 4) hyvä, 5) erittäin hyvä. Kysymys 2.: "Miten tyytyväinen olet ollut viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana..." sisältäen viisi alakysymystä: terveyteesi, kykyysi selviytyä päivittäisistä toimistasi, itseesi, ihmissuhteisiisi, asuinalueesi olosuhteisiin. Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) erittäin tyytyväinen, 2) melko tyytyväinen, 3) en tyytyväinen enkä tyytymätön, 4) melko tyytymätön, 5) erittäin tyytymätön. Kysymyssarja 3.: "Onko Sinulla..." sisältäen kaksi alakysymystä: riittävästi tarmoa arkipäivän elämääsi varten, tarpeeksi rahaa tarpeisiisi nähden. Vastausvaihtoina esitettiin: 1) ei lainkaan, 2) vähän, 3) kohtuullisesti, 4) lähes riittävästi, 5) täysin riittävästi. Elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tunteviksi määriteltiin ne henkilöt, joiden kahdeksan kysymyksen keskiarvo on vähintään neljä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot