Lisätiedot osoittimesta

Yhteyden hoitopaikkaan riittävän nopeasti saaneiden osuus, (%)terveyspalveluja käyttäneistä

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Ajattele kokemuksiasi terveyspalvelujen käytöstä 12 viime kuukauden ajalta. Kuinka alla olevat asiat ovat toteutuneet sinun kohdallasi?". Kysymyspatterin yhtenä alakysymyksenä esitettiin: "sain yhteyden hoitopaikkaan sujuvasti". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) aina, 2) useimmiten, 3) joskus, 4) ei koskaan ja 5) ei koske minua (en ole käyttänyt terveyspalveluja). Tarkastelussa on niiden terveyspalveluja käyttäneiden osuus, jotka vastasivat vaihtoehdolla 1) aina. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot