Uppföljning av hälsa och välfärd bland barn, unga och familjer

Institutet för hälsa och välfärd (THL) sammanställer och rapporterar uppgifter hälsan och välfärden bland om barn, unga och familjer. Målet är att producera jämförbar och aktuell information både nationellt och regionalt om hälsan och välfärden bland barn, unga och familjer i Finland, faktorer relevanta till ämnet samt förändringar över tid.

Som centrala informationskällor används uppgifter från hälsoundersökningar av barn och unga samt uppgifter från riksomfattande register.

Övervikt och fetma hos barn och unga 2020

På denna webbplats presenteras resultat om förekomsten av övervikt och fetma samt längd- och viktuppgifternas täckning åren 2014‒2020 för 2‒16-åriga barn och unga som bor i Finland.

Längd- och viktuppgifterna baseras på längd- och viktkontroller som gjorts vid besök på mödra- och barnrådgivningar samt inom skolhälsovården. Uppgifterna registreras i patientdatasystemen och överförs därifrån till Vårdanmälningsregistret inom den öppna primärvården (Avohilmo). Längd- och viktuppgifterna för 2019 har kompletterats genom att separat hämta uppgifter från sådana patientdatasystem vars tekniska genomförande inte gör det möjligt att automatiskt överföra uppgifterna till Avohilmo.

Med hjälp av kommunspecifika sammandrag och en interaktiv karta kan man granska hur vanligt det är med övervikt och fetma bland barn och unga samt hur omfattande längd- och viktuppgifterna är. Granskningen kan begränsas efter kön, åldersgrupp och område.

För tillfället kan man granska data efter välfärdsområden i Sotkanet.fi tjänsten.

Kommunspecifika sammandrag

 

Interaktiv karta

Öppna karta

Ge respons

Vi önskar respons på användbarheten av de kommunspecifika sammandragen och kartan för utvecklingsändamål. Meddela även om de kommunspecifika resultaten inte motsvarar verkligheten eller om det finns fel i dem. Respons kan skickas per e-post till adressen

Mer information

FinLapset webplats

Statistik: Övervikt och fetma hos barn och unga

Kontaktuppgifter

FinBarn-registeruppföljning

Susanna Jääskeläinen
Specialplanerare
Tfn 029 524 7508
E-post: förnamn.efternamn@thl.fi