Ilmiön merkitys ja tulkinta

Niiden osuus, jotka kokevat työn ja perheen myönteistä vuorovaikutusta (%)

Määritelmä
Vaikutus väestön hyvinvointiin
Taloudellinen merkitys
Miten ilmiöön kyetään vaikuttamaan
Mitä kunnassa/alueilla tulisi tehdä
Katso ATH:sta myös seuraavat osoittimet
Asiasanat

Tekninen kuvaus ja lisätiedot
Laskeminen
Perustuu kysymyksiin: "Pitävätkö seuraavat kotiin ja työhön liittyvät väittämät paikkansa teidän kohdallenne?" Kysymyspatterin alakysymyksinä esitettiin a) kun tulen kotiin, lakkaan ajattelemasta työtäni, b) tunnen laiminlyöväni kotiasioita työn vuoksi, c) perhe saa joskus jäädä syrjään, kun uppoudun täysin työhöni, d) minun on usein vaikea keskittyä työhöni kotiasioiden vuoksi e) jaksan paremmin lasten kanssa, kun käyn myös työssä f) koen riittämättömyyttä vanhempana. Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) pitää täysin paikkaansa, 2) pitää jokseenkin paikkaansa, 3) ei pidä juurikaan paikkaansa, 4) ei pidä lainkaan paikkaansa ja 5) en osaa sanoa / ei koske minua. Tarkastelusta poistetiin kaikki vastausvaihtoehdon 5) en osaa sanoa / ei koske minua vastanneet. Tämän jälkeen vastausvaihtoehdot käännettiin samansuuntaisiksi ja niistä laskettiin keskiarvo, mikä palautui samalle vastausasteikolle. Tarkasteluun otettiin niiden osuus, joiden kohdalla perheen ja työn välillä oli myönteistä vuorovaikutusta. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Taustamuuttujat, joiden mukaisissa ryhmissä tulokset esitetään
  • Sukupuoli: molemmat sukupuolet, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 20-54 -vuotiaat, 55-74 -vuotiaat
  • Koulutus: suhteellinen koulutustaso ikäluokittain; luokat: matala, keskitaso, korkea
  • Alue: Suomi, aluehallintovirastojen (AVI) alueet, sairaanhoidon erityisvastuualueet (ERVA), maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu.
  • Vuodet: 2013, 2014, 2015, 2016 (koko Suomi).
Päivitystiedot
Tämä dokumentti on luonnos 2015-04-24
Lisätiedot ja käytön rajoitukset
Tietoaineisto
Viitteet
Tiedon saatavuus, luotettavuus, ajallinen kattavuus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2010 käynnistämä laaja terveys ja hyvinvointitutkimus, joka toteutetaan 1-4 vuoden välein alueiden ja kansallisten tarpeiden mukaan. Otosyksikkönä on väestöpohjaltaan vähintään PARAS-alueen kokoinen kunta (20 000 asukasta), mistä poimitaan 20 vuotta täyttäneistä 3 000 asukkaan otos. Mikäli halutaan tarkastella esimerkiksi kaupunkien eriytymistä, voidaan alueiden välistä vertailua varten poimia 1000 asukkaan otos aluetta kohden.
Vuosina 2013-2016 toteutetuissa tutkimuksissa osallistumisaktiivisuus vaihteli ikäryhmittäin ja alueittain välillä 72-33%. Aikasarjaraportin 2013-2016 tutkimusalueet ja vastausaktiivisuudet.
Yhteystiedot
Terveytemme-työryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sähköposti terveytemme@thl.fi
Tietoaineiston yhteystiedot
ATH-tutkimus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sähköposti ath-info@thl.fi