Tietoa tästä sivustosta

Terveytemme.fi -sivusto tarjoaa keskeisiä tilasto- ja seuranta­tietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestö­ryhmittäin. Sivusto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä, ja sen sisältöjä täydennetään ja päivitetään jatkuvasti. Sivuston sisältö jakautuu hyvinvointi- ja terveys­indikaattoreita esittäviin osioihin sekä väestö­tutkimusten ja tilasto- ja rekisteri­aineistojen raportteja sisältäviin osioihin.

THL:n sairastavuusindeksi

Osio sisältää THL:n sairastavuus­indeksien aikasarjat alueittain karttoina, profiileina ja taulukkoina. THL:n sairastavuus­indeksi on tarkoitettu sairastavuuden alueellisen vaihtelun ja yksittäisten alueiden sairastavuus­kehityksen mittariksi. Indeksi koostuu seitsemästä sairausryhmästä ja neljästä sairauksien tiettyä merkitystä painottavasta näkökulmasta.

THL:n sairastavuus­indeksit löytyvät myös Sotkanetistä, lisäksi yleisindeksi sisältyy Hyvinvointikompassin Hyvinvointi-profiiliin.

THL:n avain­indikaattoreita kartta­esityksinä

Osio sisältää Hyvinvointikompassi -verkkopalvelun sisältämiä THL:n avain­indikaattoreita, joita voi tarkastella myös kartta­esityksinä. Indikaattorista riippuen tulokset ovat saatavana kuntien, maakuntien ja sairaanhoito­piirien mukaisesti. Lisätietoja THL:n avain­indikaattoreista löydät Hyvinvointikompassin sivuilta.

Tulosraportit väestö­tutkimuksista

Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote

Osio sisältää FinSote-tutkimuksen tulosraportit. Sisältää vuodesta 2017 alkaen toteutettujen tutkimusten tuloksia. Raportit sisältävät väestö­ryhmittäisiä tietoja tutkimus­alueiden väestön hyvinvoinnista, terveydestä, toimintakyvystä, elintavoista ja riskitekijöistä, sosiaali- ja terveys­palvelujen tarpeesta ja käytöstä, saatavuudesta, yhden­vertaisuudesta, toimivuudesta ja integraatiosta, valinnan­vapaudesta, asiakas­lähtöisyydestä, oma­rahoituksesta ja sähköisten palvelujen käytöstä.

 FinSote-tutkimuksen tulosraportit

 FinSote-tutkimuksen esittelysivut

Kansallinen FinTerveys-tutkimus

Osio sisältää kansallisen FinTerveys 2017 -tutkimuksen tulos­raportin, joka sisältää yli 90 indikaattoria väestön terveydestä, toimintakyvystä, hyvinvoinnista sekä niiden määrittäjistä. Tiedot kerättiin terveys­tarkastus­mittauksin ja kysely­lomakkein 50 paikkakunnalla eri puolella Manner-Suomea. Tulokset ovat tarkasteltavissa sekä 18 vuotta että 30 vuotta täyttäneessä väestössä. Raportin tietoja voi tarkastella iän ja sukupuolen sekä 30 vuotta täyttäneiden osalta myös koulutusryhmän ja alueen mukaan.

 Tulosraportti

 FinTerveys-tutkimuksen esittelysivut

Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelu­tutkimus / Alueellinen terveys- ja hyvinvointi­tutkimus ATH

Osio sisältää ATH-tutkimuksen tulosraportit. Sisältää vuosina 2010-2017 toteutettujen tutkimusten tuloksia. Raportit sisältävät väestö­ryhmittäisiä tietoja tutkimus­alueiden väestön hyvinvoinnista, terveydestä, toiminta- ja työkyvystä, elintavoista ja riski­tekijöistä, palvelujen tarpeesta ja käytöstä sekä terveyden edistämisestä ja sairauksien ehkäisystä.

 ATH-tutkimuksen tulosraportit

 ATH-tutkimuksen esittelysivut

Kansallinen FINRISKI-tutkimus sekä FinRavinto-tutkimus

Osio sisältää kansallisen FINRISKI-tutkimuksen sekä FinRavinto-tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia vuosilta 1992-2012. Raportti sisältää väestö­ryhmittäisiä tietoja tutkimus­alueiden väestön elintavoista, riski­tekijöistä sekä ravitsemuksesta.

 Tulosraportti

 FINRISKI-tutkimuksen esittelysivut

Lasten ja nuorten terveys­seuranta­tutkimus LATE

Osio sisältää Lasten ja nuorten terveys­seuranta­tutkimuksen (LATE) tulosraportin. LATE-tutkimus­aineisto kattaa eri puolilta Suomea kerätyn pilotti­tutkimuksen (10 terveys­keskusta) ja erillis­otokset Kainuun maakunnasta ja Turusta. Tutkimus­aineisto on kerätty vuosien 2007-2009 aikana lasten­neuvolan ja kouluterveyden­huollon määräiaikaisissa terveys­tarkastuksissa. Tutkimus sisälsi lasten terveys­tarkastuksen sekä kysely­lomakkeet huoltajille ja kahdeksas­luokkalaisille nuorille. Tulosraportti sisältää tietoa tutkimus­alueiden lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvoinnista ja terveydestä.

 Tulosraportti

 LATE-tutkimuksen esittelysivut

Maahanmuuttaja­taustaisen väestön terveys ja hyvinvointi

Osio sisältää kaksi raporttia, jotka sisältävät tuloksia väestön terveydestä ja hyvinvoinnista syntyperän mukaan. Tulokset perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttaman Kouluterveys­kyselyn aineistoon vuosilta 2013 ja 2015, THL:n tilasto­aineistoihin vuodelta 2014 sekä Tilastokeskuksen aineistoihin vuosilta 2010-2014. Tuloksia voi tarkastella syntyperän ja alueen mukaan. Lisäksi indikaattorit tarjoavat tietoa sukupuolen, sukupolven, kouluasteen sekä joidenkin taustamaa­ryhmien mukaan.

 Tulosraportti

 Kouluterveys­kyselyn esittelysivut

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointi­tutkimus Maamu

Osio sisältää Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointi­tutkimuksen (Maamu) tulosraportin. Maamu-tutkimus toteutettiin vuosina 2010-2012 ja siinä tutkittiin Venäjältä, Somaliasta, Iranista ja Irakista muuttaneiden 18-64-vuotiaiden terveyttä, toimintakykyä, elinoloja, elintapoja, sosiaalista hyvinvointia, syrjintä­kokemuksia sekä palvelujen tarvetta ja käyttöä. Tutkimus­aineistoa kerättiin kuudella paikka­kunnalla: Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Vaasa. Maahan­muuttaja­ryhmien tuloksia voi vertailla koko väestön tuloksiin tutkimus­paikkakunnilla. Koko väestön tulokset perustuvat Terveys 2011 -tutkimukseen ja Alueelliseen terveys- ja hyvinvointi­tutkimukseen (ATH 2010-2011).

 Tulosraportti

 Maamu-tutkimuksen esittelysivut

Maahanmuuttaja­taustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointi­tutkimus

Osio sisältää Maahan­muuttaja­taustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointi­tutkimuksen tulosraportin. Maamu-tutkimuksen yhteydessä toteutettiin vuosina 2011-2012 pääkaupunki­seudulla erillinen tutkimus somali- ja kurdi­taustaisten perheiden nuorille. Tutkimuksessa kerättiin tietoa 13-16-vuotiailta nuorilta haastattelun, kysely­lomakkeen ja terveys­tarkastuksen avulla. Raportti sisältää tietoa maahan­muuttaja­taustaisten nuorten terveyteen, hyvinvointiin ja kotoutumiseen vaikuttavista tekijöistä sekä siitä, miten palvelu­järjestelmät ja aikuiset tukevat lapsen kasvua ja kehitystä koulussa ja kotona.

 Tulosraportti

 Tutkimuksen esittelysivut

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus UTH

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen (UTH) tulosraportti. UTH on laajin Suomessa toteutettava ulkomaista syntyperää olevaan väestöön kohdistuva väestötutkimus. Tutkimus tuottaa tietoa, jota hyödyntämällä voidaan kehittää ulkomaista syntyperää olevien kotoutumista ja työllistymistä tukevia toimenpiteitä sekä sosiaali- ja terveyspalveluja. Tulosraportti sisältää tietoa ulkomaalais­taustaisen väestön terveydestä, syrjintä- ja väkivalta­kokemuksista, sosiaalisesta hyvinvoinnista, työ- ja toimintakyvystä, elintavoista, elinoloista ja toimeentulosta, elämänlaadusta, sekä palveluiden käytöstä. Tuloksia voi tarkastella eri maaryhmien välillä sekä iän ja sukupuolen mukaan.

 Tulosraportti

 UTH -tutkimuksen esittelysivut

Tulosraportit rekisteri­aineistoista

FinLapset - Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus

Osio sisältää raportin Suomessa asuvien 2-16-vuotiaiden lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydestä sekä pituus- ja paino­tietojen kattavuudesta vuosilta 2014-2018. Pituus- ja painotiedot perustuvat lasten­neuvoloiden ja koulu­terveyden­huollon terveyden­hoito­käynneillä tehtyihin pituus- ja paino­mittauksiin. Tiedot kirjataan potilas­tieto­järjestelmiin, joista ne siirtyvät THL:n ylläpitämään perus­terveyden­huollon avohoidon hoito­ilmoitus­rekisteriin (Avohilmo).

 Tulosraportti

 Tilaston kotisivu

Kuolleisuuserot tulo- ja koulutus­ryhmittäin

Osio sisältää raportin suomalaisten kuolleisuus­eroista väestö­ryhmittäin (sukupuoli, koulutustaso, tuloluokka) ajanjaksolla 1996-2014 koko maassa, maakunnissa ja suurimmissa kaupungeissa. Kuolleisuuden mittarina käytetään menetettyjä elinvuosia (PYLL, Potential Years of Life Lost) ikävälillä 25-80 vuotta. Kokonais­kuolleisuuden ohella tarkastellaan keskeisiä kuolemansyy­ryhmiä. Tulokset perustuvat Helsingin yliopiston sosiaali­tieteiden laitoksen Tilastokeskukselta tilaamaan rekisteri­aineistoon, joka on muodostettu kansallisista rekistereistä koottuja tietoja yhdistämällä. Laskelmat on tehty THL:ssä.

 Tulosraportti

Perfect - Hoitoketjujen toimivuus, tuottavuus ja vaikuttavuus

Osio sisältää PERFECT-hankkeen tulosraportit. Hoito­ketjujen toimivuus, tuottavuus ja vaikuttavuus eli PERFECT-hankkeessa seurataan erikois­sairaanhoidon hoito­ketjuihin sisältyviä palveluja sekä niiden vaikuttavuutta ja kustannus-vaikuttavuutta sairaanhoito­piireissä ja sairaaloissa. Tarkastelu kohdistuu potilas­määrältään suuriin tai kustannuksiltaan merkittäviin sairaus­ryhmiin ja toimenpiteisiin, joiden hoitamisessa erikois­sairaanhoidolla on keskeinen merkitys. PERFECT-hankkeen päätulokset on tiivistetty indikaattoreihin, jotka kuvaavat hoitoketjuja sairaala- ja sairaan­hoitopiiri­tasolla. Terveytemme.fi-sivustolla esitellään kootusti osahankkeiden merkittävimpiä indikaattoreita, joiden kehitystä on mahdollista tarkastella pitkien aikasarjojen avulla.

 Tulosraportit

 Perfect-hankkeen esittelysivut

Tarvevakioidut menot

Osio sisältää Tarvevakioidut menot -tilastoraportin tuloksia kartta­esityksinä kunnittain, maakunnittain ja sairaanhoitopiireittäin. Tarvevakioidut menot ovat vertailu­aineisto palvelu­järjestelmän kehittämisen tueksi päättäjille, johtaville viranhaltijoille, suunnittelijoille ja tutkijoille. Tiedot tuotetaan vuosittain.

 Karttaraportit

 Tarvevakioidut menot

Muualla verkossa

THL - Hyvinvointi- ja terveyserot

THL tukee eriarvoisuuden vähentämistä tuottamalla aiheesta tietoa, toimintatapoja ja ratkaisuehdotuksia.

THL - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

THL tukee kuntia ja maakuntia tarjoamalla tuoretta tietoa ja välineitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Tilastot ja indikaattorit

Verkkopalveluita, jotka sisältävät väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia tilasto- ja seurantatietoja