THL:n sairastavuusindeksi

Taulukko 1. Sairausryhmittäisten osaindeksien painokertoimet.

  Kuolleisuus (PYLL)1 Työkyvyttömyys 2 Terveyteen liittyvän elämänlaadun vaje 3 Terveydenhuollon suorat kustannukset 4  
Sairausryhmät osuus kaikista paino indeksissä osuus kaikista paino indeksissä osuus kaikista paino indeksissä osuus kaikista paino indeksissä Paino yhteensä
Syövät 26.0 10.3 1.9 0.6 2.2 0.9 6.0 2.8 14.6
Sepelvaltimotauti 12.7 5.0 1.7 0.5 6.6 2.6 7.9 3.7 11.9
Aivoverisuonitaudit 4.4 1.7 3.1 1.0 2.6 1.0 9.1 4.3 8.0
TULE-sairaudet 0 0 24.1 7.5 20.6 8.2 11.0 5.2 20.8
Mielenterveys 8.3 3.3 45.1 14.0 19.1 7.6 6.4 3.0 27.8
Tapaturmat 10.8 4.3 4.8 1.5 5.9 2.3 6.0 2.8 10.9
Dementia
(Alzheimer-tauti)
1.1 0.5 0.1 0 5.9 2.3 6.6 3.1 5.9
Kattavuus*
ilmiöalueen sisällä
63.2   80.8   62.9   53.0    
Paino indeksissä (%)   25   25   25   25 100

* Kattavuus = kaikkien tarkasteltujen sairausryhmien yhteenlaskettu prosenttiosuus kyseisestä ilmiöstä (esim. menetetyistä elinvuosista)

Painokertoimien tuottamisessa käytettyjä lähteitä

1) Sairausryhmittäiset kuolleisuusosuudet ennenaikaisesti menetetyistä elinvuosista (PYLL) on laskettu seuraavien lähteiden pohjalta:
- kuolleisuusaineisto: SVT: Kuolemansyyt. Kuolleet peruskuolemansyyn ja iän mukaan. Tilastokeskus
- PYLLin laskentakaava: Vohlonen I, Bäckmand H, Korhonen J. "Menetetyt elinvuodet PYLL-indeksi väestön hyvinvoinnin mittana". Suomen Lääkärilehti 2007;62(4)305-309.

2) Laskennassa käytetyt lähteet:
- SVT: Kelan tilastollinen vuosikirja 2010.
- SVT: Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2010. ETK / Kela 2011.

3) Laskennassa käytetyt lähteet:
- Saarni SI, Härkänen T, Sintonen H, Suvisaari J, Koskinen S, Aromaa A, Lönnqvist J.: The impact of 29 chronic conditions on health-related quality of life: a general population survey in Finland using 15D and EQ-5D.Qual Life Res. 2006 Oct;15(8):1403-14.
- WHO: Burden of Disease Statistics.

4) Laskennassa käytetyt lähteet:
- Kiiskinen, Teperi, Häkkinen, Aromaa: Kansantautien ja toimintakyvyn vajavuuksien yhteiskunnalliset kustannukset. Kirjassa: Aromaa, Huttunen, Koskinen, Teperi: Suomalaisten terveys, Helsinki 2005.
- SVT: Somaattinen erikoissairaanhoito 2010. THL 2011.