Tulosraportit väestö­tutkimuksista ja rekisteri­aineistoista

Terveytemme.fi -sivustolla julkaistaan väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia osoittimia (indikaattoreita) sisältäviä tulos­raportteja. Raportit sisältävät sekä THL:n toteuttamien väestö­tutkimusten tuloksia että tilasto- ja rekisteri­aineistoihin perustuvia tuloksia. Tulokset esitetään Atlas-raporttien, tilasto­kuvioiden ja taulukkojen avulla. Raportit sisältävät myös esitettyjen osoittimien tiiviit kuvaukset sekä linkkejä lisä­tietoihin, jotka auttavat tulosten tulkinnassa.

Väestötutkimukset

Rekisteriaineistot

Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelu­tutkimus FinSote

FinSote-tutkimuksen tulosraportit. Sisältää vuodesta 2017 alkaen toteutettujen tutkimusten tuloksia. Raportit sisältävät koko maasta ja maakunnittain väestöryhmittäisiä tietoja väestön hyvinvoinnista, terveydestä, toimintakyvystä, elintavoista ja riskitekijöistä, sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeesta ja käytöstä, saatavuudesta, yhdenvertaisuudesta, toimivuudesta ja integraatiosta, valinnanvapaudesta, asiakaslähtöisyydestä, omarahoituksesta ja sähköisten palvelujen käytöstä.

 Etusivu

 Tulosraportti

 FinSote-tutkimuksen esittelysivut

Kansallinen FinTerveys-tutkimus

FinTerveys 2017 -tutkimuksen tulosraportti sisältää yli 70 indikaattoria väestön terveydestä, toimintakyvystä, hyvinvoinnista sekä niiden määrittäjistä. Tiedot kerättiin terveystarkastusmittauksin ja kyselylomakkein 50 paikkakunnalla eri puolella Manner-Suomea. Tulokset perustuvat 30 vuotta täyttäneeseen väestöön rajattuun aineistoon. Raportin tietoja voi tarkastella iän, sukupuolen, koulutusryhmän ja alueen mukaan.

 Etusivu

 Tulosraportti

 FinTerveys-tutkimuksen esittelysivut

Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelu­tutkimus / Alueellinen terveys- ja hyvinvointi­tutkimus ATH

ATH-tutkimuksen tulosraportit. Sisältää vuosina 2010-2017 toteutettujen tutkimusten tuloksia. Raportit sisältävät väestöryhmittäisiä tietoja tutkimusalueiden väestön hyvinvoinnista, terveydestä, toiminta- ja työkyvystä, elintavoista ja riskitekijöistä, palvelujen tarpeesta ja käytöstä sekä terveyden edistämisestä ja sairauksien ehkäisystä.

 Etusivu

 Tulosraportit

 Kaupunki-maaseutu -luokitus

 Vanhuspalvelulain seurantaosoittimet

 ATH-tutkimuksen esittelysivut

Kansallinen FINRISKI-tutkimus sekä FinRavinto-tutkimus

Tulosraportissa esitetään kansallisen FINRISKI-tutkimuksen sekä FinRavinto-tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia vuosilta 1992-2012. Raportti sisältää väestöryhmittäisiä tietoja tutkimusalueiden väestön elintavoista, riskitekijöistä sekä ravitsemuksesta.

 Etusivu

 Tulosraportti

 FINRISKI-tutkimuksen esittelysivut

Lasten ja nuorten terveys­seuranta­tutkimus LATE

Lasten ja nuorten terveysseurantatutkimuksen (LATE) tulosraportti. LATE-tutkimusaineisto kattaa eri puolilta Suomea kerätyn pilottitutkimuksen (10 terveyskeskusta) ja erillisotokset Kainuun maakunnasta ja Turusta. Tutkimusaineisto on kerätty vuosien 2007-2009 aikana lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon määräiaikaisissa terveystarkastuksissa. Tutkimus sisälsi lasten terveystarkastuksen sekä kyselylomakkeet huoltajille ja kahdeksasluokkalaisille nuorille. Tulosraportti sisältää tietoa tutkimusalueiden lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvoinnista ja terveydestä.

 Etusivu

 Tulosraportti

 LATE-tutkimuksen esittelysivut

Maahanmuuttaja­taustaisen väestön terveys ja hyvinvointi

Raportit sisältävät tuloksia väestön terveydestä ja hyvinvoinnista syntyperän mukaan. Tulokset perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttaman Kouluterveyskyselyn aineistoon vuosilta 2013 ja 2015, THL:n tilastoaineistoihin vuodelta 2014 sekä Tilastokeskuksen aineistoihin vuosilta 2010-2014. Tuloksia voi tarkastella syntyperän ja alueen mukaan. Lisäksi indikaattorit tarjoavat tietoa sukupuolen, sukupolven, kouluasteen sekä joidenkin taustamaaryhmien mukaan.

 Etusivu

 Tulosraportti

 Kouluterveyskyselyn esittelysivut

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointi­tutkimus Maamu

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (Maamu) tulosraportti. Maamu-tutkimus toteutettiin vuosina 2010-2012 ja siinä tutkittiin Venäjältä, Somaliasta, Iranista ja Irakista muuttaneiden 18-64-vuotiaiden terveyttä, toimintakykyä, elinoloja, elintapoja, sosiaalista hyvinvointia, syrjintäkokemuksia sekä palvelujen tarvetta ja käyttöä. Tutkimusaineistoa kerättiin kuudella paikkakunnalla: Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Vaasa. Maahanmuuttajaryhmien tuloksia voi vertailla koko väestön tuloksiin tutkimuspaikkakunnilla. Koko väestön tulokset perustuvat Terveys 2011 -tutkimukseen ja Alueelliseen terveys- ja hyvinvointitutkimukseen (ATH 2010-2011).

 Etusivu

 Tulosraportti

 Maamu-tutkimuksen esittelysivut

Maahanmuuttaja­taustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointi­tutkimus

Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointitutkimuksen tulosraportti. Maamu-tutkimuksen yhteydessä toteutettiin vuosina 2011-2012 pääkaupunkiseudulla erillinen tutkimus somali- ja kurditaustaisten perheiden nuorille. Tutkimuksessa kerättiin tietoa 13-16-vuotiailta nuorilta haastattelun, kyselylomakkeen ja terveystarkastuksen avulla. Raportti sisältää tietoa maahanmuuttajataustaisten nuorten terveyteen, hyvinvointiin ja kotoutumiseen vaikuttavista tekijöistä sekä siitä, miten palvelujärjestelmät ja aikuiset tukevat lapsen kasvua ja kehitystä koulussa ja kotona.

 Etusivu

 Tulosraportti

 Tutkimuksen esittelysivut

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus UTH

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen (UTH) tulosraportti. UTH on laajin Suomessa toteutettava ulkomaista syntyperää olevaan väestöön kohdistuva väestötutkimus. Tutkimus tuottaa tietoa, jota hyödyntämällä voidaan kehittää ulkomaista syntyperää olevien kotoutumista ja työllistymistä tukevia toimenpiteitä sekä sosiaali- ja terveyspalveluja. Tulosraportti sisältää tietoa ulkomaalaistaustaisen väestön terveydestä, syrjintä- ja väkivaltakokemuksista, sosiaalisesta hyvinvoinnista, työ- ja toimintakyvystä, elintavoista, elinoloista ja toimeentulosta, elämänlaadusta, sekä palveluiden käytöstä. Tuloksia voi tarkastella eri maaryhmien välillä sekä iän ja sukupuolen mukaan.

 Etusivu

 Tulosraportti

 UTH -tutkimuksen esittelysivut

Kuolleisuuserot tulo- ja koulutus­ryhmittäin

Raportti esittää suomalaisten kuolleisuuserot väestöryhmittäin (sukupuoli, koulutustaso, tuloluokka) ajanjaksolla 1996-2014 koko maassa, maakunnissa ja suurimmissa kaupungeissa. Kuolleisuuden mittarina käytetään menetettyjä elinvuosia (PYLL, Potential Years of Life Lost) ikävälillä 25-80 vuotta. Kokonaiskuolleisuuden ohella tarkastellaan keskeisiä kuolemansyyryhmiä. Tulokset perustuvat Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen Tilastokeskukselta tilaamaan rekisteriaineistoon, joka on muodostettu kansallisista rekistereistä koottuja tietoja yhdistämällä. Laskelmat on tehty THL:ssä.

 Tulosraportti

Perfect - Hoitoketjujen toimivuus, tuottavuus ja vaikuttavuus

PERFECT-hankkeen tulosraportit. Hoitoketjujen toimivuus, tuottavuus ja vaikuttavuus eli PERFECT-hankkeessa seurataan erikoissairaanhoidon hoitoketjuihin sisältyviä palveluja sekä niiden vaikuttavuutta ja kustannus-vaikuttavuutta sairaanhoitopiireissä ja sairaaloissa. Tarkastelu kohdistuu potilasmäärältään suuriin tai kustannuksiltaan merkittäviin sairausryhmiin ja toimenpiteisiin, joiden hoitamisessa erikoissairaanhoidolla on keskeinen merkitys. PERFECT-hankkeen päätulokset on tiivistetty indikaattoreihin, jotka kuvaavat hoitoketjuja sairaala- ja sairaanhoitopiiritasolla. Terveytemme.fi-sivustolla esitellään kootusti osahankkeiden merkittävimpiä indikaattoreita, joiden kehitystä on mahdollista tarkastella pitkien aikasarjojen avulla.

 Etusivu

 Tulosraportti

 Perfect-hankkeen esittelysivut

Tarvevakioidut menot

Tarvevakioidut menot -tilastoraportin tuloksia karttaesityksinä kunnittain ja sairaanhoitopiireittäin. Tarvevakioidut menot ovat vertailuaineisto palvelujärjestelmän kehittämisen tueksi päättäjille, johtaville viranhaltijoille, suunnittelijoille ja tutkijoille. Tiedot tuotetaan vuosittain.

 Karttaraportit

 Tarvevakioidut menot