Ilmiön merkitys ja tulkinta

Psyykkisiä oireita kokevat (%)

Määritelmä
Niiden osuus (%), jotka ovat kokeneet psyykkisiä oireita.
Vaikutus väestön hyvinvointiin
Taloudellinen merkitys
Miten ilmiöön kyetään vaikuttamaan
Mitä kunnassa/alueilla tulisi tehdä
Katso Maamu:sta myös seuraavat osoittimet
Asiasanat

Tekninen kuvaus ja lisätiedot
Laskeminen
Perustuu Hopkins Symptom Checklist (HSCL) -menetelmän masennus- ja ahdistusoireita mittaavan osion (HSCL-25) haastatteluun. Kysymyksiin vastataan neliportaisella asteikolla: ei lainkaan, jonkin verran, melko paljon, erittäin paljoin. Kysymyksistä muodostettiin alkuperäiseen vastausskaalaan (1-4) palautettu summapistemäärä, joka luokiteltiin kahdeksi niin, että vakavien masennus- ja ahdistusoireiden leikkauspisteeksi asetettiin yli 1,75. Tarkastelussa yli 1,75 pistettä saaneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Taustamuuttujat, joiden mukaisissa ryhmissä tulokset esitetään
  • Taustaryhmä: kurdit, venäläiset, somalit, koko väestö
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 18-29, 30-49 ja 50-64 -vuotiaat
  • Alue: Espoo, Helsinki, Tampere, Turku, Vantaa, Vaasa.
Päivitystiedot
Tämä dokumentti on luonnos 2012-06-14
Lisätiedot ja käytön rajoitukset
Tietoaineisto
Viitteet
Tiedon saatavuus, luotettavuus, ajallinen kattavuus
Yhteystiedot
Terveytemme-projektiryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sähköposti terveytemme@thl.fi
Tietoaineiston yhteystiedot
Tutkimuspäällikkö Päivikki Koponen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sähköposti etunimi.sukunimi@thl.fi