Teema: Lasten tapaturmat

Kuvaus

Osoitin: Käyttää turvavyötä ajoneuvossa aina (8.lk) (%)

Määritelmä Niiden 8.-luokkalaisten osuus (%), jotka aina autossa matkustaessaan käyttävät turvavyötä.
Merkitys ja tulkinta Tieliikenneonnettomuudet on merkittävä lasten ja nuorten tapaturmaisten terveyden menetysten aiheuttaja. Tilastokeskuksen tilastoimista lasten liikennekuolemista ja loukkaantumisista 39 % tapahtui auton kyydissä matkustettaessa. Tieliikenteen henkilövahinkoja voidaan vähentää ja lieventää mm. lisäämällä turvavöiden oikeaa käyttöä autoissa. Turvavyöt estävät törmäämästä edessä oleviin auton rakenteisiin ja sinkoutumisen ulos autosta. Turvavyöt on suunniteltu niin, että kolarivoimat jakautuvat ihmiskehon vahvimpiin kohtiin aiheuttaen mahdollisimman vähän vahinkoa. Tutkijalautakuntien tutkimissa kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa turvavyön käyttö olisi pelastanut eri todennäköisyyksillä 42 prosenttia turvavyötä käyttämättömistä kuolleista vuonna 2008. Turvavyön käyttö on säädetty tieliikennelailla pakolliseksi. Alle 15-vuotiaan turvavyön käytöstä on vastuussa samassa autossa matkustavan lapsen holhooja tai huoltaja.
Laskeminen Peruskoulun 8. luokan oppilaita pyydettiin arvioimaan liikenneturvallisuuteensa liittyviä asioita, joista yksi oli autossa matkustaminen. Asiaa selvitettiin seuraavalla väittämällä: "autossa matkustan turvavyöt kiinnitettynä", johon vastausvaihtoehdot olivat: 1) aina, 2) usein, 3) joskus, 4) harvoin tai ei ollenkaan, 5) ei ajankohtainen.
Prosenttiosuus on laskettu niistä vastanneista, joille asia on ajankohtainen. Vaihtoehdon 5 vastanneet eivät ole mukana tarkastelussa. Prosenttiosuus ilmoittaa kussakin ikäryhmässä vaihtoehdon "1) aina" vastanneiden osuuden.
Osuuksille on laskettu binomijakaumaan perustuvat eksaktit 95 %:n luottamusvälit.
Taustamuuttujat, joiden mukaisissa ryhmissä tulokset esitetään
 • Sukupuoli
 • Ikä (8.lk:n oppilaat). Osa yläkoululaisten tarkastuksista on tehty 9. luokalla.
 • Äidin koulutustaso (itse ilmoitettu koulutus, luokat: alempi: enintään ammatillinen koulutus, ylempi: vähintään opistotason koulutus)
 • Alue: 10 terveyskeskuksen pilotti-aineisto (Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Vihti, Salon seudun terveyskeskus, Sodankylä, Mikkeli, Sastamalan terveyskeskuskuntayhtymä ja Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymä) ja erillisotokset: Kainuun maakunta ja Turun kaupunki
Viitteet
 • LATE -perusraportti:
  Mäki P, Hakulinen-Viitanen T, Kaikkonen R, Koponen P, Ovaskainen M-L, Sippola R, Virtanen S, Laatikainen T ja LATE -työryhmä. Lasten terveys. LATE -tutkimuksen perustulokset lasten kasvusta, kehityksestä, terveydestä, terveystottumuksista ja kasvuympäristöstä. Raportti 2/2010. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • LATE -terveyseroraportti:
  Kaikkonen R, Mäki P, Hakulinen-Viitanen T, Markkula J, Wikström K, Ovaskainen M-L, Virtanen S, Laatikainen T (toim.). Lasten ja lapsiperheiden terveys- ja hyvinvointierot. Raportti 16/2012. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Tietoaineisto
 • "Lasten ja nuorten terveysseurannan -tutkimusaineisto LATE"
  LATE-tutkimusaineisto kattaa eri puolilta Suomea kerätyn pilottitutkimuksen (10 terveyskeskusta) ja erillisotokset Kainuun maakunnasta ja Turusta. Tutkimusaineisto on kerätty vuosien 2007-2009 aikana.
 • Raportti LATE -hankkeen toteuttamisesta:
  Mäki P, Laatikainen T, Koponen P, Hakulinen-Viitanen T, LATE-työryhmä. 2008. Lasten ja nuorten terveysseurannan kehittäminen. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja. B 28/2008.
Tiedon saatavuus, luotettavuus, ajallinen kattavuus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama lasten terveysseurantatutkimus lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon määräaikaisissa terveystarkastuksissa.
 
Kohderyhminä olivat kaikki tutkimuksen aikana terveystarkastukseen tulevat ½, 1-, 3- ja 5-vuotiaat sekä 1.lk:n, 5.lk:n ja 8. (tai 9.lk:n) oppilaat. Tiedonkeruu toteutettiin poikkileikkaustutkimuksena.
 
Pilottitutkimus (N=1541) toteutettiin 10 terveyskeskuksessa eri puolella Suomea. Tutkimus sisälsi terveydenhoitajan suorittaman lapsen terveystarkastuksen, kyselylomakkeet lasten huoltajille sekä kyselylomakkeen 8. - 9. luokkalaisille.
 
Erillisotokset Kainuun maakunnasta (N=2473) ja Turusta (N=2496) sisältävät muuten vastaavat tiedot kuin pilottitutkimuksessa, mutta terveydenhoitajan suorittamassa terveystarkastuksessa kerättiin vain valikoidut keskeisimmät lapsen terveyttä ja hyvinvointia koskevat tiedot.
 
Osallistumisprosentti vaihteli ikäryhmittäin koko väestöä edustavan pilottitutkimuksen osalta 91-92 % lastenneuvolassa ja 56-84 % kouluterveydenhuollossa. Kainuun maakunnan ja Turun erillisotosten osallistumisaktiivisuus oli Kainuun lastenneuvoloissa 82-91 % ja Turun lastenneuvoloissa 73-81 % sekä Kainuun kouluterveydenhuollossa 65-84 % ja Turun kouluterveydenhuollossa 78-88 %.
Päivitetty 2011-08-24
Yhteystiedot LATE-työryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sähköposti etunimi.sukunimi@thl.fi
Tietoaineiston yhteystiedot Ylilääkäri Tiina Laatikainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sähköposti etunimi.sukunimi@thl.fi
Asiantuntija Päivi Mäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sähköposti etunimi.sukunimi@thl.fi
Projektipäällikkö Risto Kaikkonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sähköposti etunimi.sukunimi@thl.fi
Lisätiedot www.thl.fi/lastenterveysseuranta