Teema: Lasten tapaturmat

Kuvaus

Osoitin: Käyttää turvalaitetta tai -vyötä ajoneuvossa aina (%)

Määritelmä Niiden lasten osuus (%), jotka aina autossa matkustaessaan käyttävät suositeltua iän mukaista turvalaitetta tai turvavyötä.
Merkitys ja tulkinta Tieliikenneonnettomuudet on merkittävä lasten ja nuorten tapaturmaisten terveyden menetysten aiheuttaja. Tilastokeskuksen tilastoimista lasten liikennekuolemista ja loukkaantumisista 39 % tapahtui auton kyydissä matkustettaessa. Tieliikenteen henkilövahinkoja voidaan vähentää ja lieventää mm. lisäämällä iän mukaisten turvalaitteiden ja turvavöiden oikeaa käyttöä henkilöautoissa. Turvavyön ja iänmukaisten turvaistuinten käyttö on määritetty tieliikennelaissa pakolliseksi.
 
Turvakaukalot ja -istuimet: Suositus on, että pientä lasta kuljetetaan selkä ajosuuntaan niin kauan kuin hän sopii istuimeen, mutta ainakin 3-vuotiaaksi. Näin asennetuissa istuimissa lapsen riski kuolla tai loukkaantua vakavasti on pienempi. Selkä ajosuuntaan asennetuissa istuimissa myös lapsen pää ja kaula saavat parhaan tuen törmäysvoimien kestämiseksi. Turvavyöt: Turvavyöt estävät törmäämästä edessä oleviin auton rakenteisiin ja sinkoutumisen ulos autosta. Turvavyöt on suunniteltu niin, että kolarivoimat jakautuvat ihmiskehon vahvimpiin kohtiin aiheuttaen mahdollisimman vähän vahinkoa. Tutkijalautakuntien tutkimissa kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa vyön käyttö olisi pelastanut eri todennäköisyyksillä 42 prosenttia turvavyötä käyttämättömistä kuolleista vuonna 2008. Alle 15-vuotiaan turvavyön tai -laitteen käytöstä on vastuussa samassa autossa matkustavan lapsen holhooja tai huoltaja.
Laskeminen Lapsen huoltajaa pyydettiin arvioimaan lapsensa liikenneturvallisuutta vastaamalla käyttääkö hänen lapsensa autossa matkustaessaan lapsen ikään sopivaa turvalaitetta tai turvavyötä.
 
Eri-ikäisten lomakkeissa asiaa selvitettiin väittämin, jotka kuvaavat parhaiten ko. ikäryhmän turvallista autossa matkustamistapaa. Väittämät olivat:
 • 0,5-1-vuotiailla "autossa lapseni matkustaa turvaistuimessa selkä ajosuuntaan",
 • 3-5-vuotiailla "autossa lapseni matkustaa turvaistuimessa turvavyöt kiinnitettyinä" ja
 • 1. ja 5. luokalla "autossa lapseni matkustaa turvavyöt kiinnitettyinä".

Vastausvaihtoehdot olivat: 1) aina, 2) usein, 3) joskus, 4) harvoin tai ei ollenkaan, 5) ei ajankohtainen.
Prosenttiosuus on laskettu niistä vastanneista, joille asia on ajankohtainen. Vaihtoehdon 5 vastanneet eivät ole mukana tarkastelussa. Prosenttiosuus ilmoittaa kussakin ikäryhmässä vaihtoehdon "1) aina" vastanneiden osuuden.
Osuuksille on laskettu binomijakaumaan perustuvat eksaktit 95 %:n luottamusvälit.
Taustamuuttujat, joiden mukaisissa ryhmissä tulokset esitetään
 • Sukupuoli
 • Ikä (0,5, 1-, 3-, 5-vuotiaat ja 1.lk:n ja 5.lk:n oppilaat).
 • Äidin koulutustaso (itse ilmoitettu koulutus, luokat: alempi: enintään ammatillinen koulutus, ylempi: vähintään opistotason koulutus)
 • Alue: 10 terveyskeskuksen pilotti-aineisto (Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Vihti, Salon seudun terveyskeskus, Sodankylä, Mikkeli, Sastamalan terveyskeskuskuntayhtymä ja Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymä) ja erillisotokset: Kainuun maakunta ja Turun kaupunki
Viitteet
 • LATE -perusraportti:
  Mäki P, Hakulinen-Viitanen T, Kaikkonen R, Koponen P, Ovaskainen M-L, Sippola R, Virtanen S, Laatikainen T ja LATE -työryhmä. Lasten terveys. LATE -tutkimuksen perustulokset lasten kasvusta, kehityksestä, terveydestä, terveystottumuksista ja kasvuympäristöstä. Raportti 2/2010. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • LATE -terveyseroraportti:
  Kaikkonen R, Mäki P, Hakulinen-Viitanen T, Markkula J, Wikström K, Ovaskainen M-L, Virtanen S, Laatikainen T (toim.). Lasten ja lapsiperheiden terveys- ja hyvinvointierot. Raportti 16/2012. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Tietoaineisto
 • "Lasten ja nuorten terveysseurannan -tutkimusaineisto LATE"
  LATE-tutkimusaineisto kattaa eri puolilta Suomea kerätyn pilottitutkimuksen (10 terveyskeskusta) ja erillisotokset Kainuun maakunnasta ja Turusta. Tutkimusaineisto on kerätty vuosien 2007-2009 aikana.
 • Raportti LATE -hankkeen toteuttamisesta:
  Mäki P, Laatikainen T, Koponen P, Hakulinen-Viitanen T, LATE-työryhmä. 2008. Lasten ja nuorten terveysseurannan kehittäminen. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja. B 28/2008.
Tiedon saatavuus, luotettavuus, ajallinen kattavuus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama lasten terveysseurantatutkimus lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon määräaikaisissa terveystarkastuksissa.
 
Kohderyhminä olivat kaikki tutkimuksen aikana terveystarkastukseen tulevat ½, 1-, 3- ja 5-vuotiaat sekä 1.lk:n, 5.lk:n ja 8. (tai 9.lk:n) oppilaat. Tiedonkeruu toteutettiin poikkileikkaustutkimuksena.
 
Pilottitutkimus (N=1541) toteutettiin 10 terveyskeskuksessa eri puolella Suomea. Tutkimus sisälsi terveydenhoitajan suorittaman lapsen terveystarkastuksen, kyselylomakkeet lasten huoltajille sekä kyselylomakkeen 8. - 9. luokkalaisille.
 
Erillisotokset Kainuun maakunnasta (N=2473) ja Turusta (N=2496) sisältävät muuten vastaavat tiedot kuin pilottitutkimuksessa, mutta terveydenhoitajan suorittamassa terveystarkastuksessa kerättiin vain valikoidut keskeisimmät lapsen terveyttä ja hyvinvointia koskevat tiedot.
 
Osallistumisprosentti vaihteli ikäryhmittäin koko väestöä edustavan pilottitutkimuksen osalta 91-92 % lastenneuvolassa ja 56-84 % kouluterveydenhuollossa. Kainuun maakunnan ja Turun erillisotosten osallistumisaktiivisuus oli Kainuun lastenneuvoloissa 82-91 % ja Turun lastenneuvoloissa 73-81 % sekä Kainuun kouluterveydenhuollossa 65-84 % ja Turun kouluterveydenhuollossa 78-88 %.
Päivitetty 2011-08-24
Yhteystiedot LATE-työryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sähköposti etunimi.sukunimi@thl.fi
Tietoaineiston yhteystiedot Ylilääkäri Tiina Laatikainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sähköposti etunimi.sukunimi@thl.fi
Asiantuntija Päivi Mäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sähköposti etunimi.sukunimi@thl.fi
Projektipäällikkö Risto Kaikkonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sähköposti etunimi.sukunimi@thl.fi
Lisätiedot www.thl.fi/lastenterveysseuranta