Teema: Lapsen oireet

Kuvaus

Osoitin: Vähintään lieviä masennusoireita (R-BDI) (8.lk) (%)

Määritelmä Niiden kahdeksasluokkalaisten osuus (%), joilla oli vähintään lieviä masennusoireita RBDI mielialakyselyn perusteella. Kyselyyn pyydettiin vastaamaan sen perusteella, millaiseksi nuori oli tuntenut itsensä viimeisen viikon aikana.
Merkitys ja tulkinta Eriasteiset masennustilat yleistyvät 15-18 vuoden iässä. Hoitamaton masennus on vakava sairaus, jonka varhainen tunnistaminen on tärkeää. Beck Depression Inventory (BDI) on hyvin tutkittu ja toimivaksi todettu. Kouluterveydenhuollon oppaan suositus on, että RBDI (Beck Depression Inventory, Raitasalo) mielialakysely tehdään seulontana kouluterveydenhuollossa kahdeksannen luokan laajassa terveystarkastuksessa. Pisteet ovat viitteellisiä, eikä niiden perusteella voi tehdä masennustilan diagnoosia. Kyselyn avulla voidaan kuitenkin kartoittaa nuoren masennusoireilua ja sen vakavuutta ja mahdollista konsultaation ja hoidon tarvetta. Hoidon suunnittelussa tulee ottaa huomioon masennusoireiden vakavuus, kesto, itsetuhoisuus, nuoren ikä ja hänen kehitysvaiheensa, depression aiheuttama psykososiaalinen haitta sekä perhetilanne.
Laskeminen Perustuu RBDI -mielialakyselyyn. Vastausvaihtoehdot pisteytettiin testin ohjeiden mukaan seuraavasti: 1-2 = 0 pistettä, 3 = 1 piste, 4 = 2 pistettä, 5 = 3 pistettä. Yhteispistemäärä laskettiin testin 13 vain mielialaa koskevasta kysymyksestä. Yhteispistemäärä luokiteltiin testin ohjeiden mukaan seuraavasti: 0-4 pistettä: ei masennusoireita, 5-7 pistettä: lieviä masennusoireita, 8-15 pistettä: kohtalaisia masennusoireita ja 16-39 pistettä: vakavia masennusoireita. Tarkastelussa on niiden nuorten osuus, joilla R-BDI -mielialakyselyn yhteispistemäärä oli 5 tai enemmän (vähintään lieviä masennusoireita).
Osuuksille on laskettu binomijakaumaan perustuvat eksaktit 95 %:n luottamusvälit.
Taustamuuttujat, joiden mukaisissa ryhmissä tulokset esitetään
 • Sukupuoli
 • Ikä (8.lk:n oppilaat). Osa yläkoululaisten tarkastuksista on tehty 9. luokalla.
 • Äidin koulutustaso (itse ilmoitettu koulutus, luokat: alempi: enintään ammatillinen koulutus, ylempi: vähintään opistotason koulutus)
 • Alue: 10 terveyskeskuksen pilotti-aineisto (Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Vihti, Salon seudun terveyskeskus, Sodankylä, Mikkeli, Sastamalan terveyskeskuskuntayhtymä ja Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymä) ja erillisotokset: Kainuun maakunta ja Turun kaupunki
Viitteet
 • LATE -perusraportti:
  Mäki P, Hakulinen-Viitanen T, Kaikkonen R, Koponen P, Ovaskainen M-L, Sippola R, Virtanen S, Laatikainen T ja LATE -työryhmä. Lasten terveys. LATE -tutkimuksen perustulokset lasten kasvusta, kehityksestä, terveydestä, terveystottumuksista ja kasvuympäristöstä. Raportti 2/2010. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • LATE -terveyseroraportti:
  Kaikkonen R, Mäki P, Hakulinen-Viitanen T, Markkula J, Wikström K, Ovaskainen M-L, Virtanen S, Laatikainen T (toim.). Lasten ja lapsiperheiden terveys- ja hyvinvointierot. Raportti 16/2012. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Tietoaineisto
 • "Lasten ja nuorten terveysseurannan -tutkimusaineisto LATE"
  LATE-tutkimusaineisto kattaa eri puolilta Suomea kerätyn pilottitutkimuksen (10 terveyskeskusta) ja erillisotokset Kainuun maakunnasta ja Turusta. Tutkimusaineisto on kerätty vuosien 2007-2009 aikana.
 • Raportti LATE -hankkeen toteuttamisesta:
  Mäki P, Laatikainen T, Koponen P, Hakulinen-Viitanen T, LATE-työryhmä. 2008. Lasten ja nuorten terveysseurannan kehittäminen. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja. B 28/2008.
Tiedon saatavuus, luotettavuus, ajallinen kattavuus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama lasten terveysseurantatutkimus lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon määräaikaisissa terveystarkastuksissa.
 
Kohderyhminä olivat kaikki tutkimuksen aikana terveystarkastukseen tulevat ½, 1-, 3- ja 5-vuotiaat sekä 1.lk:n, 5.lk:n ja 8. (tai 9.lk:n) oppilaat. Tiedonkeruu toteutettiin poikkileikkaustutkimuksena.
 
Pilottitutkimus (N=1541) toteutettiin 10 terveyskeskuksessa eri puolella Suomea. Tutkimus sisälsi terveydenhoitajan suorittaman lapsen terveystarkastuksen, kyselylomakkeet lasten huoltajille sekä kyselylomakkeen 8. - 9. luokkalaisille.
 
Erillisotokset Kainuun maakunnasta (N=2473) ja Turusta (N=2496) sisältävät muuten vastaavat tiedot kuin pilottitutkimuksessa, mutta terveydenhoitajan suorittamassa terveystarkastuksessa kerättiin vain valikoidut keskeisimmät lapsen terveyttä ja hyvinvointia koskevat tiedot.
 
Osallistumisprosentti vaihteli ikäryhmittäin koko väestöä edustavan pilottitutkimuksen osalta 91-92 % lastenneuvolassa ja 56-84 % kouluterveydenhuollossa. Kainuun maakunnan ja Turun erillisotosten osallistumisaktiivisuus oli Kainuun lastenneuvoloissa 82-91 % ja Turun lastenneuvoloissa 73-81 % sekä Kainuun kouluterveydenhuollossa 65-84 % ja Turun kouluterveydenhuollossa 78-88 %.
Päivitetty 2010-05-25
Yhteystiedot LATE-työryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sähköposti etunimi.sukunimi@thl.fi
Tietoaineiston yhteystiedot Ylilääkäri Tiina Laatikainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sähköposti etunimi.sukunimi@thl.fi
Asiantuntija Päivi Mäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sähköposti etunimi.sukunimi@thl.fi
Projektipäällikkö Risto Kaikkonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sähköposti etunimi.sukunimi@thl.fi
Lisätiedot www.thl.fi/lastenterveysseuranta