Lisätiedot osoittimesta

Hoitokäynti ei toteutunut suunnitellusti, (%) lääkärin tai hoitajan palveluita tarvinneista

Tekijä Tiedonkeruun ajankohta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Syyskuu-marraskuu 2020
Tietosisältö
Perustuu kysymyksiin 55 v. täyttäneiden lomakkeella: "Oletko maaliskuun 2020 alun jälkeen jättänyt käyttämättä alla mainittuja hoitoja tai palveluja, vaikka olisit niitä tarvinnut?". Kysymyspatterissa esitettiin mm.: a) käynti lääkärillä tai hoitajalla pitkäaikaissairauteen liittyen, b) käynti lääkärillä tai hoitajalla muusta syystä. Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) kyllä, olen itse perunut tai siirtänyt käynnin, 2) sote-palveluista käynti on siirretty tai peruttu, 3) en ole jättänyt käyttämättä, 4) en ole tarvinnut. Tarkastelusta on aluksi poistettu vaihtoehdon 4) en ole tarvinnut vastanneet. Tämän jälkeen tarkastelussa on niiden osuus, jotka ovat vastanneet joko toiseen tai molempiin alakohtiin vaihtoehdolla 1) tai 2). Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
Tietolähteet
  • FinSote 2020 -tutkimuksen ennakkotulokset
    Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote kuvaa suomalaisten hyvinvointia, sekä sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksia alueittain ja väestöryhmittäin. FinSote korvaa THL:n aiemmin toteuttaman Aikuisväestön terveys-, hyvinvointi- ja palvelut (ATH) -tutkimuksen, joka on tuottanut tietoja aikuisten hyvinvoinnin ja palvelujen yleisestä kehityksestä vuosina 2010 - 2017 alueittain ja väestöryhmittäin.
Tutkimusaineisto
Esitetyt ennakkotulokset perustuvat FinSote-tutkimuksen vuoden 2020 koronamoduuliaineistoon.
 
Tiedonkeruu alkoi syyskuussa 2020 ja jatkuu helmikuuhun 2021 saakka. Tiedot kerätään kyselyllä, johon on mahdollista vastata paperilomakkeella tai verkossa neljällä kielellä: suomi, ruotsi, venäjä ja englanti. Tiedonkeruun aikana tutkittavia lähestytään 1-4 kertaa postitse sen mukaan, monennellako kerralla heidät todennetusti tavoitetaan. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Koronamoduulin otos on 2200 henkilöä/hyvinvointialue: 1600 20-74 -vuotiaita / hyvinvointialue ja 75 vuotta täyttäneitä 600 / hyvinvointialue.
 
Vastaajajoukko on painottamalla korjattu vastaamaan perusjoukkoa (20 vuotta täyttänyt Suomen väestö). Painokertoimet on tuotettu Inverse Probability Weighting -menetelmällä ja laskentaan käytetty koko otokselle saatavissa olevia tietoja: ikä, sukupuoli, siviilisääty, koulutusaste, asuinalue sekä kieli. Tulokset esitetään väestöä edustavina osuuksina. Lisäksi tuloksille laskettiin 95 % luottamusvälit havainnollistamaan satunnaisvaihtelun vaikutusta tuloksiin.
Lisätiedot