Lisätiedot osoittimesta

Koki palvelun sujuvaksi, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2017-2018
Tietosisältö
Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä sosiaalipalveluja käyttäneistä, jotka kokivat sosiaalipalvelut sujuvaksi.
 
Perustuu seuraaviin 2 kysymykseen ja 3 alakohtaan. "Miten seuraavat väittämät kuvaavat kokemuksianne sosiaalipalveluista 12 viime kuukauden ajalta. Arvioikaa viimeksi käyttämäänne palvelua". Kysymyspatterin alakohtina esitettiin mm. K1: "asiani hoidettiin sujuvasti ja tieto kulki ammattilaisten välillä". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) aina, 2) useimmiten, 3) joskus, 4) ei koskaan, 5) ei koske minua (en ole käyttänyt sosiaalipalveluja). "Ovatko seuraavat asiat haitanneet sosiaalipalvelujen saamistanne 12 viime kuukauden aikana?" Kysymyspatterin alakohtina esitettiin mm. K2: "minua pompoteltiin palvelupisteestä toiseen asiani hoitamiseksi" ja K3: "jouduin selvittämään tilannettani useammalle työntekijälle tai moneen kertaan". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) aina, 2) useimmiten, 3) joskus, 4) ei koskaan, 5) ei koske minua (en ole käyttänyt sosiaalipalveluja). Alakysymyksen K1 vastaukset pisteytettiin välille 1-4 siten, että 1) aina = 1 piste, 4) ei koskaan = 4 pistettä. Alakysymysten K2 ja K3 vastaukset pisteytettiin välille 1-4 siten, että 4) ei koskaan = 1 piste, 1) aine = 4 pistettä. Kohdan 5) ei koske minua vastaukset jätettiin pois pisteytyksestä. Tämän jälkeen laskettiin pisteiden keskiarvo. Tarkastelussa ovat keskiarvona enintään 1,5 pistettä saaneet vastaajat, jotka ovat kokeneet palvelun sujuvaksi. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Maakunnat (HE 15/2017 vp), maakuntien yhteistyöalueet, koko maa
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 20-54, 55-74 ja yli 75 -vuotiaat
  • Koulutus: suhteellinen koulutustaso ikäluokittain; luokat: matala, keskitaso, korkea
Tietolähteet
  • THL: FinSote-tutkimus
    Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote kuvaa suomalaisten hyvinvointia, sekä sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksia maakunnittain ja väestöryhmittäin. FinSote korvaa THL:n aiemmin toteuttaman Aikuisväestön terveys-, hyvinvointi- ja palvelut (ATH) -tutkimuksen, joka on tuottanut tietoja aikuisten hyvinvoinnin ja palvelujen yleisestä kehityksestä vuosina 2010 - 2017 alueittain ja väestöryhmittäin.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuosina 2010 - 2017 toteutetuissa otostutkimuksissa osallistumisaktiivisuus vaihteli ikäryhmittäin ja alueittain välillä 72 - 33 %. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot. Lisätietoja: Tilastoraportti
Lisätiedot