FinLapset - Uppföljning av barns och ungas hälsa och välfärd

Institutet för hälsa och välfärd (THL) samlar information om barns, ungas och barnfamiljers hälsa och välfärd. Målet är att producera aktuell och representativ information om barns, ungas och barnfamiljers hälsa och välfärd, faktorer som har samband med dem samt förändringar över tid.

Den centrala informationskällan är regelbundna hälsokontroller hos mödra- och barnrådgivningarna samt skolhälsovården kompletterat med uppgifter från nationella register och vid behov med separat insamlade uppgifter. Målgruppen är 0-16-åringar.

I det första steget produceras aktuell och tillförlitlig information om förekomsten av fetma och övervikt hos barn och unga.

Övervikt och fetma hos barn och unga 2018

I denna rapport presenteras resultat om förekomsten av övervikt och fetma hos 2-16-åriga barn och unga som bor i Finland samt om längd- och viktuppgifternas täckning åren 2014-2018. Längd- och viktuppgifterna baseras på längd- och viktkontroller vid besök på mödra- och barnrådgivningarna samt inom skolhälsovården. Uppgifterna registreras i patientdatasystemen och överförs därifrån till THL:s register för vårdanmälningar inom den öppna primärvården (Avohilmo).

En interaktiv kartpresentation och kommunspecifika resultatsammandrag gör det möjligt att granska förekomsten av övervikt och fetma hos barn och unga samt längd- och viktuppgifternas täckning regionalt enligt kön och åldersgrupp.

För mer representativa resultat ber vi om respons på hur väl de kommunspecifika resultatsammandragen fungerar och vilken nytta de medför. Meddela även om de kommunspecifika resultaten inte motsvarar verkligheten eller om det finns fel i dem. Respons kan skickas per e-post till adressen .

Interaktiv kartpresentation

Öppna kartpresentation

Kommunspecifika resultatsammandrag

 

Mer information

FinLapset projektets webplats

Kontaktuppgifter

E-mail:

Kontaktperson

Annamari Lundqvist
Specialforskare
Tfn 029 524 7283
E-post: fornamn.efternamn@thl.fi