Ilmiön merkitys ja tulkinta

Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimääräistä paremmaksi kokevien osuus (%)

Määritelmä
Vaikutus väestön hyvinvointiin
Taloudellinen merkitys
Miten ilmiöön kyetään vaikuttamaan
Mitä kunnassa/alueilla tulisi tehdä
Katso ATH:sta myös seuraavat osoittimet
Asiasanat

Tekninen kuvaus ja lisätiedot
Laskeminen
Perustuu kysymyksiin: "Millaiseksi arvioitte elämänlaatunne?" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) erittäin hyvä, 2) hyvä, 3) ei hyvä eikä huono, 4) huono ja 5) erittäin huono. "Miten tyytyväinen olette:" kysymyspatterin alakysymyksinä esitettiin mm. 'terveyteenne', 'kykyynne selviytyä päivittäisistä toimistanne', 'itsenne', 'ihmissuhteisiinne' ja 'asuinalueen olosuhteisiin'. Vastausvaihtehtoina esitettiin 1) erittäin tyytyväinen, 2) tyytyväinen, 3) en tyytyväinen enkä tyytymätön, 4) tyytymätöm, 5) erittäin tyytymätön. "Onko teillä:" kysymyspatterin alakysymyksinä esitettiin mm. 'riittävästi tarmoa arkipäivän elämäänne varten' ja 'tarpeeksi rahaa tarpeisiinne nähden'. Kysymykset mittaavat elämänlaatua neljällä ulottuvuudella psyykkinen , fyysinen, sosiaalinen ja ympäristöulottuvuus. Kysymyksistä on laskettu summapistemäärä ja sen keskiarvo. Tarkastelussa ovat summapistemäärän keskiarvolla elämänlaatunsa koko aineiston keskiarvoa korkeammaksi arvioineiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Taustamuuttujat, joiden mukaisissa ryhmissä tulokset esitetään
  • Sukupuoli: molemmat sukupuolet, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 20-54, 55-74 ja 75+ -vuotiaat
  • Koulutus: suhteellinen koulutustaso ikäluokittain; luokat: matala, keskitaso, korkea
  • Alue: Suomi, Tampere, Raisio.
  • Vuodet: 2017
Päivitystiedot
Tämä dokumentti on luonnos 2015-04-24
Lisätiedot ja käytön rajoitukset
Tietoaineisto
Viitteet
Tiedon saatavuus, luotettavuus, ajallinen kattavuus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2010 käynnistämä laaja terveys ja hyvinvointitutkimus, joka toteutetaan 1-4 vuoden välein alueiden ja kansallisten tarpeiden mukaan. Otosyksikkönä on väestöpohjaltaan vähintään PARAS-alueen kokoinen kunta (20 000 asukasta), mistä poimitaan 20 vuotta täyttäneistä 3 000 asukkaan otos. Mikäli halutaan tarkastella esimerkiksi kaupunkien eriytymistä, voidaan alueiden välistä vertailua varten poimia 1000 asukkaan otos aluetta kohden.
Vuosina 2013-2017 toteutetuissa tutkimuksissa osallistumisaktiivisuus vaihteli ikäryhmittäin ja alueittain välillä 72-33%. ATH tutkimusalueet ja vastausaktiivisuudet 2017.
Yhteystiedot
Terveytemme-projektiryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sähköposti terveytemme@thl.fi
Tietoaineiston yhteystiedot
Vastaava tutkija Oona Pentala-Nikulainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sähköposti ath-info@thl.fi