Ilmiön merkitys ja tulkinta

Väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus (%)

Määritelmä
Vaikutus väestön hyvinvointiin
Taloudellinen merkitys
Miten ilmiöön kyetään vaikuttamaan
Mitä kunnassa/alueilla tulisi tehdä
Katso ATH:sta myös seuraavat osoittimet
Asiasanat

Tekninen kuvaus ja lisätiedot
Laskeminen
Perustuu kysymykseen: "Onko joku käyttäytynyt Teitä kohtaan väkivaltaisesti 12 viime kuukauden aikana? Voitte valita useita vaihtoehtoja kultakin riviltä." Kysymyspatterin alakysymyksinä esitettiin a) uhannut puhelimessa, kirjeessä, sähköposti- tai tekstiviestissä vahingoittaa fyysisesti, b) uhannut kasvokkain vahingoittaa fyysisesti, c) estänyt liikkumasta, tarttunut kiinni, tyrkkinyt tai töninyt, d) läimäissyt, e) lyönyt nyrkillä tai kovalla esineellä, potkinut, kuristanut tai käyttänyt jotakin asetta, f) pakottanut sukupuoliyhteyteen, g) pakottanut muuhun seksuaaliseen kanssakäymiseen, h) yrittänyt pakottaa sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen kanssakäymiseen ja i) käyttäytynyt väkivaltaisesti jollain muulla tavalla, kuvatkaa yhdellä sanalla. Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) ei kukaan, 2) tuntematon tai puolituttu, 3) nykyinen avo- tai aviopuoliso tai seurustelukumppani, 4) muu lähemmin tuntemanne henkilö (muu perheenjäsen, entinen puolio, ystävä, tuttava, työtoveri). Tarkastelussa on yhteen, joihinkin tai kaikkiin alakysymyksiin vastausvaihtoehdon 2) tuntematon tai puolituttu, 3) nykyinen avo- tai aviopuoliso tai seurustelukumppani, 4) muu lähemmin tuntemanne henkilö (muu perheenjäsen, entinen puolio, ystävä, tuttava, työtoveri) vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Taustamuuttujat, joiden mukaisissa ryhmissä tulokset esitetään
  • Sukupuoli: molemmat sukupuolet, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 20-54, 55-74 ja 75+ -vuotiaat
  • Koulutus: suhteellinen koulutustaso ikäluokittain; luokat: matala, keskitaso, korkea
  • Alue: Suomi, Tampere, Raisio.
  • Vuodet: 2017
Päivitystiedot
Tämä dokumentti on luonnos 2015-04-24
Lisätiedot ja käytön rajoitukset
Tietoaineisto
Viitteet
Tiedon saatavuus, luotettavuus, ajallinen kattavuus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2010 käynnistämä laaja terveys ja hyvinvointitutkimus, joka toteutetaan 1-4 vuoden välein alueiden ja kansallisten tarpeiden mukaan. Otosyksikkönä on väestöpohjaltaan vähintään PARAS-alueen kokoinen kunta (20 000 asukasta), mistä poimitaan 20 vuotta täyttäneistä 3 000 asukkaan otos. Mikäli halutaan tarkastella esimerkiksi kaupunkien eriytymistä, voidaan alueiden välistä vertailua varten poimia 1000 asukkaan otos aluetta kohden.
Vuosina 2013-2017 toteutetuissa tutkimuksissa osallistumisaktiivisuus vaihteli ikäryhmittäin ja alueittain välillä 72-33%. ATH tutkimusalueet ja vastausaktiivisuudet 2017.
Yhteystiedot
Terveytemme-projektiryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sähköposti terveytemme@thl.fi
Tietoaineiston yhteystiedot
ATH-tutkimus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sähköposti ath-info@thl.fi