Ilmiön merkitys ja tulkinta

Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä asuinalueensa turvallisuuteen (%)

Määritelmä
Indikaattori ilmaisee asuinalueensa turvalliseksi kokevien osuuden (%) 20 vuotta täyttäneistä.
 
Indikaattori mittaa väestön kokemusta asuinalueensa turvallisuudesta. Turvallisuuden kokemus on subjektiivinen ilmiö eikä välttämättä kuvasta esimerkiksi häiriöiden tai rikosten määrää alueella.
Vaikutus väestön hyvinvointiin
Turvallisuuden tunne on monella tavalla merkityksellinen kokemus hyvinvoinnin kannalta. Turvattomuuden kokemus on yhteydessä huonoon psyykkiseen terveyteen aiheuttamalla stressiä tai ahdistuneisuutta. Se voi myös rajoittaa osallisuutta yhteisöön, sillä turvattomaksi koetulla alueella liikkumista vältellään. Liikkumisen rajoittaminen säteilee myös ihmisten tapoihin hallita ja hyödyntää asuinympäristöään. Asuinalueen turvallisuus on osa laajempaa fyysis-sosiaalisen asuinympäristön kokemusta, johon liittyvät myös luonnonympäristön, kuten puistojen ja virkistysalueiden kokemus, ja arkkitehtuuri.
Taloudellinen merkitys
Miten ilmiöön kyetään vaikuttamaan
Mitä kunnassa/alueilla tulisi tehdä
Katso ATH:sta myös seuraavat osoittimet
Asiasanat
elinolot, elämänlaatu

Tekninen kuvaus ja lisätiedot
Laskeminen
Tyytyväisyyttä asuinalueen turvallisuuteen kartoitettiin kysymällä vastaajilta "Miten tyytyväinen olette asumiseenne nykyisessä asunnossanne?", jonka yhtenä osiona oli kysymys asuinalueen turvallisuudesta. Vastausvaihtoehdoiksi esitettiin 1) erittäin tyytyväinen, 2) melko tyytyväinen, 3) en tyytyväinen enkä tyytymätön, 4) melko tyytymätön, 5) erittäin tyytymätön. Asuinalueensa turvalliseksi kokeviksi määriteltiin ne, jotka ilmoittivat olevansa melko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä asuinalueen turvallisuuteen. Esitetyt osuudet on laskettu käyttäen katoa korvaavia painokertoimia. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Taustamuuttujat, joiden mukaisissa ryhmissä tulokset esitetään
  • Sukupuoli: molemmat sukupuolet, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 20-54, 55-74 ja 75+ -vuotiaat
  • Koulutus: suhteellinen koulutustaso ikäluokittain; luokat: matala, keskitaso, korkea
  • Alue: Suomi 2013-2015, Suomi 2013, Suomi 2014, Suomi 2015, aluehallintovirastojen (AVI) alueet 2013-2015, sairaanhoidon erityisvastuualueet (ERVA) 2013-2015, maakunnat 2013-2015, Helsinki 2013-2015, Espoo 2013-2015, Vantaa 2013-2015, Tampere 2013-2015, Turku 2013-2015, Oulu 2013-2015, Hyvinkää 2013-2015, Hämeenlinna 2013-2015, Imatra 2013-2015, Joensuu 2013-2015, Jyväskylä 2013-2015, Järvenpää 2013-2015, Kaarina 2013-2015, Kajaani 2013-2015, Kangasala 2013-2015, Kerava 2013-2015, Kirkkonummi 2013-2015, Kokkola 2013-2015, Kotka 2013-2015, Kouvola 2013-2015, Kuopio 2013-2015, Lahti 2013-2015, Lappeenranta 2013-2015, Lohja 2013-2015, Mikkeli 2013-2015, Nokia 2013-2015, Nurmijärvi 2013-2015, Pori 2013-2015, Porvoo 2013-2015, Raasepori 2013-2015, Rauma 2013-2015, Rovaniemi 2013-2015, Salo 2013-2015, Sastamala 2013-2015, Savonlinna 2013-2015, Seinäjoki 2013-2015, Tuusula 2013-2015, Vaasa 2013-2015, Ylöjärvi 2013-2015.
Päivitystiedot
2015-05-28
Lisätiedot ja käytön rajoitukset
Tietoaineisto
Viitteet
Tiedon saatavuus, luotettavuus, ajallinen kattavuus
Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuonna 2010 käynnistämä laaja terveys- ja hyvinvointitutkimus, joka toteutetaan 1 - 4 vuoden välein alueiden ja kansallisten tarpeiden mukaan. Otosyksikkönä on väestöpohjaltaan vähintään PARAS-alueen kokoinen kunta (20 000 asukasta), josta poimitaan 20 vuotta täyttäneistä 3 000 asukkaan otos. Mikäli halutaan tarkastella esimerkiksi kaupunkien eriytymistä, voidaan alueiden välistä vertailua varten poimia 1 000 asukkaan otos aluetta kohden. Vuosina 2012-2015 toteutetuissa tutkimuksissa osallistumisaktiivisuus vaihteli ikäryhmittäin ja alueittain välillä 72-33%. Tulosraportin 2013-2015 alueet.
Yhteystiedot
Sakari Karvonen (etunimi.sukunimi@thl.fi)
Terveytemme-projektiryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sähköposti terveytemme@thl.fi
Tietoaineiston yhteystiedot
ATH-tutkimus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sähköposti ath-info@thl.fi